z®m-‚ô¾-zôh-ˆÛ-hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ºhÝ-Ç+ôP-GmP-zü


2006.11.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-HÛ-Gż-ºHãh-zMãh-¾¤-DG-mÅ-zôh-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-¤P-®¤-zbôm-GmP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-fôG-mÅü z®m-‚ô¾-zôh-ˆÛ-hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-Dï-Å-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ºhÝ-Ç+ôP-GmP-ºhÝGü zôh-ˆÛ-hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-±ß¾-FÛ¤Å-lô¼-Xï-¾GÅ-hP-iÛ¾-zOGÅ-iâP-Vï-hôm-Iâz-lô¼-Xï-¾GÅ-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-z-hP.ü hï-G¼-wïzÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-IÅ-ÅÞ-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-M-G¼-HÛ-Gż-ºGôh-q-ljm-IGÅ-Tm-Ç+Ý-ŸzÅ- zï-WÛ-;-¼m-‡Û- »P-»ôh-q-¼ïhü hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iÛ¾-zOGÅ-iâP-Vï-hôm-Iâz-lô¼-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-D-ÁÅ-mP-M-G¼-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-zôh-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-hô-ÇoP-hï-®¤-¤-GmP-zºÛ-Mã-¤±m-¾-zdïm-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hï-ºhÝ-Ç+ôP-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-hP.ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-h-¼ïÅ-M-G¼-¾-GŸÝP-hôm-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-xôGÅ-GP-ż-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-ºhÝGü ¾ô-Pô-30¿ËG-®¤-¼ÛP-zôh-q-hP-ºƒï¾-ºIÛG-Vïm-qô-»ôh-¤Dm-Gż-ºGôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- zï-WÛ-;-¼m-‡Û- zôh-¾-Mz-Bô¼-GmP-zºÛ-zMãh-¼P-ZÛh-ˆÛ-M¾-Dz-M-G¼-¾-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-bïü M-mG-GÛÅ-Í-¼Þ-m-T¾-¤Pº-Çkï-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+h-V-z®m-ÁÝGÅ-Vïm-qô-zÁh-q-hï-hP-M-G¼-GŸÝP-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ¼-zÇkÝ-GmP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-hï-GZÛÅ-zhïm-q¼-º²Ûm-¤-ºôÅ-qºÛ-¤-¼zÅ-ˆÛ-‚-uôh-ŸÛG-»Ûm-q-hP.ü M-mG-¾-M-G¼-HÛ-¤Pº-DÞ¾-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-V-ÁÅ-»Ûm-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-‚ïh-»G-GÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-hzP-±h-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་ནང་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བོད་ནང་གི་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་དམ་དྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎