M-G¼-ÆÛh-„Àôm-mÅ-M-G¼-hï-zŸÛm-¤P-G®ôºÛ-»Þ¾-Iâ-»Ûm-q¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-zü


2006-12-19
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-È-Å×ÛP-¤VôG-GÛÅ- º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-mÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hP-¿e-Iâz-¤Û-ºi-z-Ço-±ôGÅ-»ôh-qºÛ-¤P-G®ô-¾¤-¿ËôPÅ-¿km-qºÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-G¼-HÛ-;ôP-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-GÛ-ż- ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¤VôG-GÛÅ- P-±ôºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-mP-Çoï-¤P-GÛ-Pô-zô-WÛ-ljïh-TÛG-»ôh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- P-±ôÅ-¤P-G®ô-»P-hG-q-ŸÛG-GÛ-fôG-zBôh-fÞz-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-G¼-HÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-Eh-VôÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-hP- DôP-GÛÅ-¤Þ-ºfÞh- M-G¼-¿e-zÞºÛ-¾ÞP-qºÛ-M-Eôm-hP- ¤Û-¼ÛGÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ- Ç+h-»ÛG-hP-Gô¤Å-GÁÛÅ- ¿e-Iâz-¾-ÅôGÅ-q-Çoï-¤P-»ôh-q-hP- hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Vïm-qô-»ôh-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ- FÛ¤Å-ˆÛÅ-BôP-zºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hP-¤ÛºÛ-GŸÛ-¯ºÛ-¼P-hzP-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-Çeï-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ- hq¾-º‚ô¼-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-hôm-GZï¼-¤Dm-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-¾Å-GŸm-qºÛ-»Þ¾-Iâ-¤ïh-q-zXôh-VôG-GÛ-¼ïh-¾- hPôÅ-»ôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ¼-PôÅ-¾ïm-‚ïh-¤Dm-h-V-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-mÛ-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-Vï-ÁôÅ-ÍP-zŸÛ-q-hï-»Ûm-q-hP- »Ûm-m-»P-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ- M-G¼-¾-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-PôÅ-º²Ûm-ºhÛ-¿e-zÞ-fôz-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- »Þ¾-HÛ-mP-h-hÝP-»P-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-Gmh-hôm-fh-h;º-P¾-Vïm-qôºÛ-¼ÛGÅ-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Gž-zÁh-ˆP-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།