D¤Å-¾Û-fP-Å-DÞ¾-HÛ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2007-08-01
Share

{}ü üD¤Å-¾Û-fP-Å-DÞ¾-HÛ-d-MãGÅ-hÝÅ-Vïm-Ç+zÅ-¤Û-ŸÛG-ÇkÛP-VºÛ-ÇeïP-ÅôP-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG ±ïÅ-1 ZÛm-¾Û-fP-d-MãGÅ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-ÇeïP-¾Û-fP-GÛ-G»ôm-¼Þ-¼ôP-Mãh-Í-F-¸ï¼-zºÛ-¤Û-ŸÛG-ÇkÛP-VºÛ-ÇeïP-ÅôP-mÅ-¾Û-fP-BzÅ-¤Gôm-¾-D-zbGÅ-ŸÛG-wÞ¾-XïÅü &G ôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-zôh-hÝ-wïzÅ-hGôÅ-q-hP-ü qa-Vïm-»P-ÆÛh-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝGü ºhÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-GmÅ-±ß¾-DÞPÅ-¿km-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-¤Dm-ŸÛG-mÅ-GÅÞPÅ-mü G»ôm-¼Þ-¼ôP-Mãh-Í-F-¸ï¼-z-hqôm-qô-±ô-»ôh-źÛ-ÇkÛP-VºÛ-ÇeïP-ÅôP-mÅ- &G ôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-zôh-¾-Ghm-ºiïm-ŸÝ-hGôÅ-¤Ûm-hP.ü ;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-¤Ûmü hï-zŸÛm-zôh-¼P-z®m-»Ûm-¤Ûm-ÅôGÅ-Ç+h-ÁÝGÅ-Vïm-qôÅ-¤Û-¤P-¾-iÛ-z-ºhôm-Ç+zÅü ¤Û-¤P-GÛÅ-hï-¾-Mz-BÛ¼-HÛ-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-Vïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ºhÝGü GmÅ-±ß¾-»ôP-DÞPÅ-¾-GŸÛGÅ-mü M-mG-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-¼ôP-zMãh-Í-F-fï-zºÛ-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-ü hï-mÅ-Å-GmÅ-¤Û-¤P-¤P-qô-ŸÛG-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤hÝm-hÝ-º²ô¤Å-mÅ-DôP-±ô-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-‚ïh-Ç+zÅ-Zïm-dôG-qÅ-¤ï-¤hº-MG-»ôh-mºP-¤Û-¾-ÆôG-Bôm-HÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-¾Û-fP-Å-DÞ¾-HÛ-iG-VÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-D-q¼-zMãh-mÅ-GmÅ-±ß¾-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-ºiÛ-Ç+zÅ-D-q¼-¾ïm-¤Dm-¤Û-hïÅ- ¤Û-¤P-GÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hï-¿Ëôh-ºWGÅ-»Ûm-ŸïÅü ±ÛG-GTÛG-GÛÅ-¾m-zMz-mÅ-D-q¼-¤¼-zŸG-ÅôP.ü ¾ô-¿e¼-uÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-¾Û-fP-d-MãGÅ-hÝÅ-Vïm-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü Ç+zÅ-hï¼-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qô-º²ô¤Å-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།