q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qÅ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-º²âGÅ-Vïh-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-qü


2008-02-21
Share

{}ü üZï-¾¤-q-;ÛÅÛ-bm-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-qºÛ-mP-M¾-D-Vï-ÁôÅ-fôz-¤Dm-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-fzÅ-ÅÞ-ºhÛ-±ïÅ- 21 mÅ-z¸ÞP-±ôGÅ-q-hï-GZÛÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-n¤-qºÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-ºGô-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP- G¾-ÆÛh-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-MãºÛ-IôÅ-ºV¤-‚ãP-z-»Ûm-m- IôÅ-±ôGÅ-mÅ-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w×- GmÅ-h‚ãPÅ-»P-GbôP-ÆÛh-z¸ô-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ZÛm-ÁÅ-GôP-q-;ÛÅÛ-bm-mP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-ºhï¤Å-fôm-‚ïh-qºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP- Zï-hÝÅ-Ç+Ý-ÆôG-z=ôPÅ-qºÛ-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-»Û-xôGÅ-GbôGÅ-q-;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-±ôGÅ-q-hP- ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- m-¶-²ï-Á-¼Ûw- »ÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-q-;ÛÅÛ-bm-D-VïºÛ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-¾-ºôÅ-ÁôG-¤P-ÁôÅ-fôz-»ôh-ˆP- GŸÝP-º²Ûm-‚ïh-fÞz-qºÛ-M¾-D-±ôGÅ-q-ÅÞ-¾ºP-fôz-¤ïh-q¼-zdïm- h-V-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-Vï-DG-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-fzÅ-ÅÞ-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-TÛP- IôÅ-¤ô¾-hïºÛ-fôG-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-h-¿eºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-hP- »P-Zï-¾¤-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-zºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-qÅ- q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hïï-¤Û-WÛ-ºi-ŸÛG-hGôÅ-¤Ûm-fh-¾-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- q-;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-ºFÛh- Í-ÅÛw×-Í-¾Û-²¼-l-¼Û×- »ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-q-¤-¸h- hï-zŸÛm-q-;ÛÅÛ-bm-D-VïºÛ-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- m-¶-²ï- Á-¼Ûw×- mÅ-ˆP- ¤Þ-Á-¼w×- ÆÛh-º²Ûm-HÛ-¾Å-GmÅ-fôG-¤Þ-¤fÞh-ºWôG-Mã¼-ºhôh-¤ôÅ-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།