zï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+ô¼-Ez-zOGÅ-ÁÛG-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2008.01.01

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ-¤Pº-Çkï- ;ï-¾Û-w×ô¼-mÛ-»ºÛ-IôP-Eï¼- qï-Å-^Û-mºÛ-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-M-Åï-¤ï-bôG-GÛ-¼Þ-OÛG-GbôP-Ç+zÅ- hïºÛ-mP-2008¾ôºÛ-zï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+ô¼-Ez-zOGÅ-‚ïh-Vïh-TÛG-ˆP-»ôh-q-hï¼- w×-¾ÞP-;ôP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iâz-¾-ÅôGÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-‚Å-ºhÝG ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-hP-w×-¾ÞP-;ôP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iâz-±ôGÅ-q-¿e¼-m- h-¼ïÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ- ;ï-¾Û-w×ô¼-mÛ-»- ¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼- qï-Å-^Û-mºÛ-mP-M-Åï-¤ï-bôG-GÛ-¼Þ-OÛG-mP-2008¾ôºÛ-zï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Vïh-Ez-zOGÅ-‚-MãºÛ-Iâ-º²ÛPÅ-¿e-zÞ-h¾-qôºÛ-PP-zBôh-zŸÛm-qºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-hï-mÛ-M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-hP-IôP-Eï¼- qï-Å-^Û-m¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ- Íï-¶-¼Û×- ^ï-mÛ-Åïm- ŸïÅ-qºÛ-Dï-GZï¼-¾Å-DP-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-¢Ûm-zhG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ- hï-mÛ-M-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Û-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-hP-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-GbôP-¤Dm-hïºÛ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾G-V-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG-¾- IôP-Eï¼-¾ô×Åï-Íïm-Wï-¾ïÅï-mÅ-»Ûm-q-¼P-¾ô-54Åôm-qºÛ- ;ºï-Fïm- »ÛÅ-xÛ-¾ô-1989¾ô¼-zï-TÛP-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-mP-M-¤ÛºÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-¤P-G®ôºÛ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-FG-iÛ-ƒô-zºÛ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-ºi-q¼-ºDôh-qºÛ-Çeôh-GôÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-hP-£GÅ- M-Åï-¤ï-bôG-GÛ-¼Þ-OÛGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-¾-P-±ôºÛ-h;º-ÇkÝG-xÛ¼-Gž-zbôm-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-¤-¸h- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-¼P-GÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-¤-zXïh-q-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-hï¼-wïzÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-im-GÅô-»P-ŸÝÅ-ºhÝG M-Åï-¤ï-bôG-GÛ-¼Þ-OÛGÅ-Ç+zÅ-ÅÞ- M-mG-GÛÅ-fï-¶m-¾-iG-qôºÛ-ÇkÛG-¼-‚ïh-q-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-¢¼-»ÛG-Eï¼-mÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-»P-‚ãP-ºhÝG w×-¾ÞP-;ôP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iz-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Gô-OÛGÅ-‚ïh-¤Dm- Wô×m-¾Û- »ÛÅ-M-mG-mP-º±ôGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-iÛ¾-zOGÅ-Vïh-ˆÛ-Iâ-º²ÛPÅ-¿e-zÞ-hï-DôP-±ôºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-Ç+zÅ- DôP-±ô-±P-¤Å-hï¼-Mz-Gbh-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-ºzôh-OGÅ-ºDôh-qºÛ-¢¼-»ÛG-zbôm-Çeï- M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-GbôP-zŸÛm-q-hï-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-zl-¾m-Gž-qô-vôh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་དགུང་གྲངས་༥༢ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎