zôh-ˆÛ-hzÞÅ-xôGÅ-Å-B-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-ºhÝG


2008-03-22
Share

{}ü üzôh-mP-Hïm-¾PÅ-zôh-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-mP-M-Ez-bà-ºxã¼-zŸÛm-q-¿e¼- zôh-ˆÛ-hzÞÅ-xôGÅ-Å-B-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ô¼-ºhÝG Å-B-hGôm-qºÛ-mP-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-¤Û-Ço-¿S-®¤-º‚ô¼-Ç+zÅ- hGï-ºhÝm-q-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-GÛÅ-Ç+h-ºzôh-GmP-»ôh-TÛP- M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-Å-B-hGôm-qºÛ-„À-¤-ÇKô¤-DP-mÅ-zbôm-bï-hGï-ºhÝm-q-±ô¼-Gô-z;ôm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-ºhÛ-mÅ-Ÿ¾-q¼-zMãh-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-‚ãP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།