¤×-D-ºô-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-ˆÛ-hÝÅ-im-Ç+zÅ-»Þ¾-¤Û-zM-yG-¤P-qôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2006-12-20
Share

{}ü ühï-¼ÛP-¤×-D-ºô-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô-zhÝm-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ZÛm-¤×-D-ºô-»Û-¤Û-h¤PÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-hôm-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ŸÝ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¤×-D-ºôºÛ-¾Å-z¸ô-zºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-G®ôÅ-qºÛ-Eôm-¤Û-h¤PÅ-600 ®¤-hï-ÇSºÛ-q×ô¼-Tß-GÛÅÛ- »Û-¤fº-¤±¤Å-ˆÛ-hzÞÅ-IôP-¤±ôºÛ-mP-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¾G-bà-Pô-Lô¾-hP-hGôÅ-ºhÝm-HÛ-zXôh-±ÛG-z;ôh-qºÛ-¼Å-h¼-ÅôGÅ-ºEï¼-bï-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-z¼-Gô¤-zIôÅ-‚Å-q-hP-DôP-±ôºÛ-hGôÅ-ºhÝm-G®ô-zô-mÛ- ¤×-D-ºô-Iô¼-Eï¼-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-¿e¼-hzÞ¾-xãG-z¼-Eh-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»Ûm-ŸÛPü hï-»P-P-±ô¼-¾Å-;ºÛ-JÀ-wôGÅ-ˆÛ-fôz-fP-»G-bà-GbôP-hGôÅ-q-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ŸÝ-DG-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-qü ¿ËG-q¼-hÝ-¤×-D-ºô-mP-xÛºÛ-M¾-Dz-mÅ-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-¾ïm-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-1999 ¾ô¼- ¤×-D-ºô- q×ô¼-Tß-J˾- ¤Pº-ºôG-mÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-bï-¾ô-ºDô¼-HÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-ZÛm-¤ô-ÇezÅ-ºDï¾-»ôh-q-hP-hï-¼ÛP-ÇS-iô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-¤×-D-ºôºÛ-ºGô-FÛh-hP-M-mG-mÅ-wïzÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།