¤ï-;ºô-mP-¼P-hzP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hGôÅ-Ç+ô¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.12.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¤ï-;ºô-mP-GÛ-¾Å-¤Û-zM-yG-¤P-qôÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¼P-hzP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾Þ^-hGôÅ-Ç+ô¼-VïÅ-h;ôm-qºÛ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Çtï¾-ºhÝG hï-»P-¤ï-;ºô-»Û-zhG-hzP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-bï-¾ô-zMh-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-hP-zÇeàm-mÅ-»Þ¾-¤Û-700¿ËG-GÛÅ-P-±ô-¼P-hzP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾Þ^-ˆÛ-¾¤-zÞºÛ-fôG-zBôh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-hP- P-±ôÅ-GŸÝP-hP-±ôP-q-GZÛÅ-Pm-q-¾G-ºƒï¾-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-‚ïh-TïÅ-Åô^-Ç+h-ºzôh-Mz-zŸÛm-hÝ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-z¯¤Å-ºhÝG ¤ï-;ôºÛ-mP-GÛ-P¾-¯ô¾-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Pô-Lô¾-Fô¤-Ç+ô¼-hï-‚ïh-hGôÅ-hôm-mÛ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-¼P-hzP-¤P-G®ôºÛ-fôz-fP-Ÿm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-Mm-¯ïh-mÅ-hPÞ¾-HÛ-»ôP-zzÅ-Vïm-qô-»ôP-GÛ-»ôh-mºÛ-¤Û-¤P-uÛ-hP-¿ËG-hôm-hÝ-P¾-¯ô¾-¤Û-¤P-n¤Å-¾-Dï-wm-¤-ºfôz-qºÛ-hzP-GÛ-»Ûm-ºhÝG xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ô^-qºÛ-ºGô-ºFÛh- m-;ôG-=ôP- »ÛÅ-¤ï-;ºôºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-»G-qô-‚ãP-»ôh-¼ïh- »Ûm-mºÛ-¼P-hzP-¤P-G®ôºÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾Þ^-¤ïh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-hP-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-±zÅ-Vï-»ôh-q¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-¾Þ^-GÅÞPÅ-ºhÝG- ¤ï-;ôºô-hï-zŸÛm-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-m-»P- ÈôP-;ôP-hP-¤±ßPÅ-qºÛ-M¾-Dz-GTÛG-¾-¾¤-¾Þ^-GZÛÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾¤-¾Þ^-ºôG- ¼P-BôP-GÛ-Dï-hzP-»P-GP-º¤±¤Å-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-;ôºô-mP-GÛ-D×-ÅÛ-mô-ŸïÅ-qºÛ-Mm-¯ïh-¯ïh-DP-DG-GÛ-fôG-hzP-V-AP-º²Ûm-q-hP-¤Û-Mã-Vïm-»Ûm-q- ÅÛ-=ïm-¾Û-Èô- »ÛÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-¤P-G®ôºÛ-fz-fôP-hï-¾Å-¿ËG-q-G-¼ï-hGôÅ-Ť-ŸïÅ-zXôh-mÅ-GôP-ŸÝÅ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-‚ïh-¤Û¼-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG »Ûm-mºÛ-¤ï-;ºô-»Û-Bï¾-ºiïm-iâP-Vï-¸Þ¼-qÅ-Í-ÇKô¼-Å-»-100¿+ôG-¸-¿+ôG-¾ïm-‚Å-qºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལན་འདེབས་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎