Í-¼ÛºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGïzÅ-ÆâP-GÛ-dïm-GŸÛ-z¸ô-ºV¼-¾-¼-ÁÛ-»Å-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.10.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üh-¼ïÅ-»ô-¼ôz-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ôºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG- q×ô-Tß-J˾- mP-GmP-zŸÛm-q-hïºÛ-ż-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-hP-hï-zŸÛm-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-JÀïP-¤ô¾-Ç+zÅ-¼-ÁÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¶×-¾-lÛ-¤Û¼- qÞ-‡Ûm- ¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-q¼- Í-¤Û-¼Û-DÅ-Á¼-»ô-¼ôz-ˆÛ-mP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGïzÅ-ÆâP-GÛ-dïm-GŸÛ-z¸ô-zºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-±ô¼-¼-ÁÛ-»ºÛ-xôGÅ-mÅ-ÇS-Å-mÅ-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-¸Ûm-q-hP-hï-mÛ-hï-Çkôm-DÛºÞ-z׺Û-mP-uÛ-¾ô-1960 mP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛ-dïm-GŸÛ-z¸ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-hP-xôGÅ-ºi-zÅ-hï-ºiºÛ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-HÛ-dïm-GŸÛºÛ-ºV¼-GŸÛ-ºhÛ-¿e-zÞºÛ-ºôG-P-±ôºÛ-ºƒï¾-z-ºGôG-Aïm-z¸ô-ÆÛh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-¼-ÁÛ-»ºÛ-xôGÅ-mÅ-Í-¤Û-¼Û-DÅ-»ô-¼ôz-¤Pº-DÞ¾-mP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºGïzÅ-ÆâP-GÛ-dïm-GŸÛ-z¸ô-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-hï-±ô¼-Pô-Lô¾-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎