M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾Û-z®ßGÅ-hGôÅ-hôm-mÛ-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-Vïh-»Ûm-ºhÝG


2007-01-29
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾Û-z®ßGÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-zôh-ˆÛ-¼P-‚ãP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-Vïh-z®ßGÅ-q-»Ûm-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-GmP-¤Dm-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 1999 ¾ô-mÅ-zôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-¾Å-ºV¼-ºGô-z®ßGÅ-z-»Ûm-Ç+ô¼-zÁh-ºhÝG M-mG-GÛ-¼Û-¾ÛºÛ-„Àôm-Vïm- ¾ÛºÞ-=â-Tßm- »ÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¾¤-ÇKô-xï-z-mÅ-z¸ÞP-ºIâ¾-q-¤Û-IPÅ-Å-»-GTÛG-hP-IPÅ-VßP- 18 hP-zTº-hPôÅ-=ôm-Å-»-GTÛG-hP-IPÅ-VßP- 16 ºô¼-ºiïm-GmP-fÞz-q-‚ãP-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG M-mG-GÛ-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-ºGô-º²Ûm- ¤×ïP-Áïm-¾ºï- »ÛÅ-xÛ-¾ô-1999 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-M-¤ÛºÛ-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-q-n¤Å-ˆÛÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-GbÛP-»Þ¾-mÅ-¿UGÅ-hP-Ÿ-Zï-¸PÅ-ÅôGÅ-Gbï¼-hPôÅ-IPÅ- 16 Gż-z½‰ïh-‚ãP-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG M-mG-GÛÅ-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛÅ-zôh-ˆÛ- Vß-¾×ôP- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hï¼-¸PÅ-=ôm-Å-»- 18 z½‰ïh-Åôm-‚ãP-z-hï-M-mG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-¸PÅ-zÇSôG-ºhôm-‚ãP-z-mÅ-Eôm-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-»P-GÅÞP-ºhÝG »P-Å-GÁÛÅ-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-ºGô-º²Ûm-GŸôm-q- =P-Èôm-‡ºô- »ÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾Û-¾¤-ºDï¾-»Þ¾-Í-¤hô-hP-ÁÛP-TP-GÛ-¤Pº-DÞ¾-TÛG-mÅ-¿UGÅ-ˆÛ-Gbï¼-D-=ôm-Å-»- 760 zÇSôG-fÞz-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-hP- zôh-ˆÛ-‚P-fP-Å-DÞ¾-mÅ-lô-Çoݤ-hP-Åô¾-½ÀP-ÇSôG-ºhôm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།