hGÝm-D-¤-ÇÀïzÅ-GôP-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG-ŸÛz-yºÛ-dôG-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-qü


2006-10-01
Share

{}ü üzôh-mP-hGÝm-DºÛ-m¤-hÝÅ-ºGô-º±ßGÅ-¾-Zï-z¼-zdïm- ¤hô-Ǩh-¤±ô-DÞ¾-HÛ-Gô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-Å-z¼-HÛ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG- hGÝm-DºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-Zïm-D-¤ïh-q¼-zhï-ºWGÅ-PP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚ïh-fÞz-qºÛ-ÇÀh-hÝ- M-mG-GŸÝP-GÛ-¼Û-¾ÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG-ŸÛz-yºÛ-dôG-ŸÛz-‚ïh-»G-ºGô-z®ßGÅ-q-¼ïh-TïÅ- ¼Û-¾ÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¶P- »ÞP-wÛP-GÛÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- ¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-hï-zŸÛm-VÛP-Èï-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å- ¸Û-¾ÛP-mÅ- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 1956 z¼-Ez-ˆÛ-»ôh-q-hP- ¤±ô-ÇSôm-DÞ¾-HÛ-Gm¤-GÁÛÅ-hGÝm-DºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-È-TP-IP-P¼-Tm-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-D¼- ¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 550 ®¤-mÛ-dG-bà-ºEGÅ-q-VGÅ-qºÛ-Å-GŸÛºÛ-ÇKP-¾-z¸ôÅ-»ôh-q-ÅôP-®P- ¿UGÅ-¾¤-hï-zdm-qô-hï-®¤-¤ïh-TÛP- m¤-hÝÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP- ºw¼-VG-ºIô-Zïm-»ôh-q-¼ïh- ¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-hïºÛ-fôG-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚ïh-»G-h-¾ô-fôG-¤¼-»Ûm-q-ÅôP-®P- h-¾ôºÛ-hGÝm-DºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-Aïm-Pm-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-ÇÀh-hÝ-¼Û-¾ÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-²-iG-GÛ-fzÅ-‚ãÅ-ºi-¤Ûm-I-OÛG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།