ÈôP-;ôP-mP-M-mG-GÛ-M¾-»ôPÅ-ZÛm-¤ôºÛ-Ç+zÅ-»Þ¾-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2005-10-01
Share

{}ü üÈôP-;ôP-mP-M-mG-GÛ-M¾-»ôPÅ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ-»Þ¾-DG-TÛG-GÛ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-»ôPÅ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-FÛ¤Å-z¸ô- ¾ïºÞm-;ô;-ÈP- GÛÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-Pô-Lô¾-z-ZÛ-ÁÝ-®¤-HÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-1989¾ô¼-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-¾Å-ºGݾ-iG-Gmôm-‚Å-q¼-Bôm-zXôh-hP-£GÅ- h¤¼-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-hzP-V-¤Û-¾-xÛ¼-¾ôG-hGôÅ-Ç+ô¼-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝG- Pô-Lô¾-z-±ôÅ-¾G-bà-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-zŸÛºÛ-fG-Vôh-xÛ¼-zÇkÝ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ºDôh-qºÛ-yïh-h¼-hP- ÇtP-¾ïz-fôG-¤ï-bôG-h;¼-qôºÛ-¤Vßm-qô-OÛGÅ-q-ºx¼-zŸÛm-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG- n¤-Mãm-¤ï-bôG-h;¼-qôºÛ-¤Vßm-qô-wÞP-qô-xÛ¼-ºhôm-Ç+zÅ-ÅÞ-¤-GbôGÅ-zïh-uôh-zbP-Æô¾-¤ïh-q-¼ïh- ¤ÛP-ºhôGÅ-¾- v-¼ÛP-qô-Tm- ŸïÅ-ºzôh-q- FÛ¤Å-z¸ô-q- ¾ïºÞP- ;ôô;-ÈàP-hP-Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛÅ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯ÛºÛ-±ôGÅ-DP-mP-z®m-ºWâ¾-‚ïh-fzÅ-‚ïh-Ç+zÅ-Zïm-ÆâP-¤Û-Ço-hP-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-hz¼-¾G-º²ÛPÅ-Áô¼-Çeï-¤f¼-±ôGÅ-DP-hÝ-zbP-¤Û-ºhÝG- »P-hï-XïÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Çoï-¾ïm-ŸÛG-GÛ-ż-FÛ¤Å-z¸ô-z- ¾ïºÞP-GÛÅ-GôP-ŸÝP-Pô-Lô¾-HÛ-±ÛG-zXôh-ºDôh-qºÛ-Çeôh-fÞP-Gôm-mÅ-wïzÅ-Ç+zÅ-Zïm-ÆâP-¤Û-ÇoÅ-Hôm-VÅ-hï-¼ÛGÅ-Hôm-mÅ-¤-zbP-z¼-zdïm-DôP-GÛÅ-Çeôh-fÞP-hï-ºwÞh-mÅ-Zïm-ÆâP-¤Û-Ço-±ô¼-z;º-zˆôm-GmP-mÅ-¤Iôm-ÁôG-h‚ãGÅ-mÅ-xÛ¼-¾ôG-GmP-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།