zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-z¼-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-z¸ô-Mã-hï-mÛ-M-G¼-¾-Zïm-D-Vï-zºÛ-fzÅ-WâÅ-»Ûm-qü


2006-09-22
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-º²âGÅ-Cæm-‚Å-qºÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-z¼-M-zBïh-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-mÛ-M-G¼-xôGÅ-¾-È-TP-GÛ-½‰ôG-º²ÛP-hPü Zïm-D-Vï-zºÛ-fzÅ-WâÅ-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-qÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²âGÅ-Cæm-‚Å-qºÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-mÅ-GP-¤HôGÅ-z¾-»Þ¾-Å-¤±¤Å-z¼-º²âGÅ-Cæm-‚-MãºÛ-Ç+ô¼-¾-Zï-V¼-z¾-qôºÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ;ï-qÛ-Á¼-¤×- Íô-¾Û- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¤-¸hü Zï-V¼-ZÛ-¤-ºGº-ÁÅ-GôP-hï¼-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ- »Þ-»Þm-;Ý-ÍÛ- ¸ï¼-zÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-zôh-ˆÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-hï-zŸÛm-¿Ë-Å-mÅ-¾¤-fG-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-270 ®¤-bà-»ôh-qºÛ-GŸÛÅ-;-¯ï-z¼-º²âGÅ-Cæm-‚-Mã-hPü ¼Û-¾ÛºÛ-º²âGÅ-Cæm-‚-Mã-hï-»ÛÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-mP-GÛ-uÛ-±ôGÅ-hP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-¾-Gô-Ç+zÅ-È-TP-GÛ-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-¤ÛºÛ-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-GŸÛÅ-;-¯ï-z¼- ¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-Gż-q-º²âGÅ-Cæm-‚-MãºÛ-hïºÛ-fôG-¾-¼ï-z-Vïm-qôºÛ-z¿e-±ß¾-¤P-qô-º²Ûm-»ôh-TÛPü hï-mÛ-GŸÛÅ-;-¯ï-hP-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾ü ºƒâG-Å-¤±¤Å-ºDï¾-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།