hï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-Íñ²-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG


2006-12-01
Share

{}ü ü¾ô-¿e¼-xÛ-¹- 12 qºÛ-±ïÅ- 1 HÛ-ZÛm-¤ô-ºhÛ¼-º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¿e¼- h-¼ÛP-»P-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ-w¾-Vï-zºÛ-mP-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-ºGôG-fzÅ-hP- mh-GŸÛ-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-uÛ-±ôGÅ-mP-Gô-dôGÅ-Çtï¾-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hP- ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-ÅôGÅ-Çtï¾-z-zMãh-mÅ-ÆâP-z¯Û-M-Vï-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG h-¼ÛP-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-ZÛm-ºhÛ-hP-ÇezÅ-zÇeàm-bï-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- ;ô-—˜Û-Í-mm-HÛÅ-»ôPÅ-Ez-GÅÞP-ºyÛm-ŸÛG-GmP-zºÛ-mP- ºhÛ-¾ô-mÛ-Íñ²-mh-GŸÛ-fôG-¤¼-Pô-dGÅ-ºyôh-fÞz-q-‚ãP-z-mÅ-¤Û-¾ô- 25 ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- hÝÅ-»Þm-hïºÛ-mP-mh-GŸÛ-ºhÛ-wôG-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-Å-»- 40 ®¤-ŸÛG-‚ãP-»ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ- ¤Û-IPÅ-Å-»- 25 ®¤-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-hP- »P-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-ºhÛ-¾ôºÛ-mP-GTÛG-qÞ¼-mh-GŸÛ-ºhÛ-wôG-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-Å-»-zŸÛ-¿ËG-®¤-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-z-VzÅ-TÛG- mh-GŸÛ-ºhÛ-Ez-Gh¾-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ-Åô-ÅôºÛ-GŸÝP-hP- GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-Çkï- hï-zŸÛm-ÆÛh-hôm-q-zTÅ-q-±P-¤Å-¤Z¤-¼Þz-ˆÛ-fôG-mÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།