M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gô-¤±ôm-xÛ-xôGÅ-¾-xÛ¼-ºiïm-z;G-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅü


2005-09-27
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-VïÅ-Gbô¼-±zÅ-Vï-zºÛ-Gô-¤±ôm-ºyâ¾-¼ÛGÅ-¾G-¯¾-¼ÛGÅ-xÛ-xôGÅ-¾-xÛ¼-ºiïm-z;G-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü hïºP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- ¼ïm-i- Dô¼-qô-¼ï-ÁÛm- ŸïÅ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-Í-¼ÛºÛ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-ˆÛ-ŸÛz-ºWâG-GÛ-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-‚Å-qºÛ-mP- M-mG-ºhÛ-zŸÛm-ºGm-ºFÛ-¿km-qºÛ-º²¤-JÀÛP-mP-ÇeôzÅ-Vïm-M¾-Dz-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-¼ÞP- hôm-hPôÅ-fôG-M-mG-mÅ-VïÅ-Gbô¼-±zÅ-Vï-zºÛ-Gô-¤±ôm-HÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-xÛ-xôGÅ-¾-Ez-Çtï¾-z;G-ºGôG-‚ïh-q¼-M-mG-GŸÝP-¾-¤fÞm-Aïm-±P-GÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG ¼ïm-i- Z¤Å-ŸÛz-DP-GÛÅ-zXôh-m- ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-IPÅ-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛ-VïÅ-Gbô¼-±zÅ-Vï-zºÛ-Gô-¤±ôm-HÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-xÛ-xôGÅ-¾-Ez-Çtï¾-ºGôG-ÆâP-GÛ-OÛG-GŸÛ-GP-®¤-Gbm-ºzïz-‚Å-»ôh-mºP- hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤fÞm-Aïm-Ÿm-q-hP-hï-zŸÛm-OÛG-GŸÛ-hï-hG-hôm-hPôÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-Mã¼-±h-¿km-HÛ-¾Å-‚ïh-h;ôm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-OÛG-GŸÛ-¾G-zÇe¼-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-V-mÅ-VïÅ-Gbô¼-±zÅ-Vï-zºÛ-Gô-¤±ôm-Ez-Çtï¾-z;G-ºGôG-GÛ-M¾-uÛºÛ-VÛPÅ-hôm-DG-¾-M-mG-GÛ-hzÞ-ºFÛh-±ôÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-MãºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-„Àô-ÇeôzÅ-¤ïh-qºÛ-Gž-qô-¤±ôm-qºÛ-Gž-zbôm-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།