ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-zB¼-GÅô-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2006-11-28
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-qÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾- DôP-±ôºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ÇKô-Mz-q-hï-zŸÛm-zB¼-GÅô-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-»P-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-qÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-xÛ-¾ô-2005 ¾ô-¤WâG-mÅ-z®ôm-q-n¤Å-hP-fÞGÅ-yh-‚ïh-hÝ-¤-zTßG-q-z;G-ºGôG-‚Å-q- »P-B¼-GÅô-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-TÛPü hï-»P-ÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-hôm-¾ü P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ÇKô-Mz-q-hP-z®ôm-q-hP-fÞGÅ-yh-‚ïh-hÝ-¤-zTßG-qºÛ-fG-GTôh-¾-zB¼-bà-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-zºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-Gmh-hôm-hï-hG-fôG-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-Mã¼-ºz¼-¤ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-z¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-mPü ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Å-»×m-Gôm-»Û-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-¿S-»ôh-q-±P-¤-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-z-hPü z®ôm-q-n¤Å-hP-fÞGÅ-ºyh-‚ïh-MãºÛ-z;º-Fô¾-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-Åï-ŸÝÅ-ˆP-hï-hG-¾-PôÅ-¾ïm-¤-GmP-z-¤-¸hü iG-qôºÛ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¤Û-VôÅ-º±ô-¤fÞm-HÛ-¼ôGÅ-¼ô¤-±ôGÅ-qºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-hï-hG-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-GP-»P-ºIï¾-zXôh-‚Å-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ºz¼-¤ºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-qÅ-w¾-Vï¼-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-hP-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-qºÛ-z¼-¾-GmÅ-±ß¾-Gô-mô¼-fïzÅ-q-»Ûm-ÆÛh-q-hP-hï-hG-Åï¾-Mã¼-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།