&GôP-Å-¤VôG-GÛ-XïÅ-º²Ûm-zh¤Å-xôGÅ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-Gż-ÁôG-mP-I-MÅ-Çtï¾-ºhÝG


2007.12.04
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-Zï-hÝÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-ˆÛ-»P-ÆÛh-fh-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-zÁh-z°¾-z-hP-hïºÛ-G¾-Gmh-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-Gż-ÁôG- ¶ô¾-ÅÛ-=Û¼Û‡- W×¼-mï¾- ŸïÅ-qºÛ-mP-Gż-ºGôh-q- w×Û-¾Ûz- Ç~ô¼ô-=ôm- »ÛÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-I-MÅ-Çtï¾-ºhÝG hïºÛ-mP-Gž-¿e¼-m-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Íפ-¼Û‡-ż-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-ˆÛ-»P-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-hï-zŸÛm-M-¤ÛºÛ-¤Pº-ºôG-bà-¤-»Ûm-q¼- ¼P-hzP-¿km-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-mP-ºFâPÅ-MãºÛ-Ç+ô¼-Gž-qô-z¸ôÅ-GmP-z-¤-¸h- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-Ç+Ý-GŸm-hôm-hÝ-¤-GÁïGÅ-GôP- hï-ÇS-¤-ºhÅ-væ¾-Ç+Ý-ºhï¤Å-Æô¾-»ôh-q-zŸÛm-Ç+Ý-ZÛh-ˆÛ-»P-ÆÛh-ºhï¤Å-GmP-ÆÛh-q-hP- »P-m-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-q×ôz-ºhï¤Å-Æô¾-»ôh-q-zŸÛm-zôh-ˆÛ-„À-Vïm-n¤Å-ˆÛÅ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÇKô-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-XïÅ-º²Ûm-ŸÛG-zh¤Å-q-GmP-Mã-ÅôGÅ-Gh¤-G-ºGº-ÁÅ-»ôh-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-væ¾-Ç+ݺÛ-»P-ÆÛh-ºh¤Å-MãºÛ-hzP-V-M-mG-¾-hGôÅ-q-¤-¸h-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-»P-ÆÛh-hï-M-¤ÛºÛ-¤Û-Åï¼-ŸÛG-»Ûm-hGôÅ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-¼ïh-TïÅ-hP-»P- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-GÅÞPÅ-fôG-zhÝm-yG-ÇSôm-¤¼-Íפ-¼Û‡-ż-mP-z;º-GmP-z-hï-»P-¾ÞP-ºiïm-ŸÝÅ-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-»P-ÆÛh-wïzÅ-hôm-mÛ-Ç+Ý-GôP-¤Å-xG-¾Å-hzÞ-z¯¤Å-q-DG-ºyô-BôP-Vïh-¤WâG-BôP-xÛ¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- G¾-bï- & ¤Gôm-qô-ZÛh-z®m-‚ô¾-mP-Ç+Ý-GŸm-hôm-hÝ-GÁï^-q-»Ûm-m- & Ç+Ý-ZÛh-ˆÛ-»P-ÆÛh-hï-M-¤ÛºÛ-¾G-bà-¤-»Ûm-q¼- zôh-ˆÛ-xÛ-¾-Ç+Ý-ºFâPÅ-Mã-»Ûm-¾Þ^-z;º-z°¾-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎