z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-Í-¼Û¼-GmÅ-Çtô-‚-MãºÛ-VôG-¤Vm-vôh-¤ïh-Gž-zÁh-GmP-¤Û-ºhÝG


2007.04.28

{}ü ühïP-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-º‚ô¼-»ôh-q- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Gmh-»ôh-¾Å-‚ïh-q-DG-GTÛG-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-^ݼ-ºhÝ-zÇ+ôP-GmP-qºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-Ç+zÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-fôG-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-DG-GTÛG-»Þ¾-Iâ-GÅÞ¤-q-ŸÛG-bà-GmÅ-Çtô-‚-MãºÛ-VôG-¤Vm-vôh-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-»ôh-q-GÅÞPÅ-»ôh-m-»P- z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-±ô¼-hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-VôG-¤Vm-vôh-Mã¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-¤ïh-Gž-zÁh-GP-»P-GmP-¤ïh-¾ÞGÅ- w-»Þ¾-i-MºÛ-Gż-ºGôh-qÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- z¾-»Þ¾-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hïºÛ-DôPÅ-ÅÞ- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¾Å-hôm-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ¾ºô-¼ïm-ÅÛ- Ç~-‡Û-¾ï‡- hP- xÛ-¤Û-º²â¾-ŸÝGÅ-¾Å-hôm-HÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-¿U¤- W×ï-m-ÅÛ-zï¾-²- ÅôGÅ-»ôh-ºhÝG-TÛP- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ- Gż-ºGôh-q-±ôÅ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-Í-¼Û¼-zŸïÅ-xôGÅ-fh-z;º-zÇkݼ-‚ãP-»ôh-¤ïh-z;º-iÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾m-hÝ- DôP-n¤Å-ˆÛÅ-h-¼ïÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-hôm-G®ô-zô-mÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-Gmh-hôm-fh-»Ûm-q-GÅÞPÅ-ÁÛP- »Ûm-m-»P-hïÅ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-zºÛ-Gmh-hôm-fh-¤-ºôPÅ-q¼-»P-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-¤ïh-TïÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-FÛ¤Å-¤fÞm-»ÛG-V-ÅôGÅ-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-¿S-ÇeôP-ŸÛG-Í-¼Û¼-zŸïÅ-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-m-»P- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-hï-hG-z¾-»Þ¾-mÅ-ºIô-zBôh-VôG-qºÛ-xÛ¼-fôm-¾G-ºEï¼-vôh-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-¤-‚ïh-qºÛ-Aïm-HÛÅ- h-z¼-ºV¼-GŸÛ-hï-¾G-zÇe¼-fÞz-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎