z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-»ôP-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-PôÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-GP-fÞz-GmP-Mã-»Ûm-qü


2005-12-13
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-PôÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-GP-fÞz-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-ÁÙ¤-Å-¼m-¤VôG-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-h-¼ÛP-Gż-ºGôh-qºÛ-zT¼-ºiÛ-hP-¾ïm-Ç+zÅ-DôP-mÅü z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-‚ãP-z-»Ûm-m-hïÅ-z¾-»Þ¾-®¤-¤-»Ûm-q¼-M-G¼-¾ºP-Dï-wm-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh-¾-hïºÛ-fôG-M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GP-fÞz-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-h-¼ïÅ-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-¤VôG-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-ÅÞºP-ŸÝÅ-»ôhü M¾-qô-¤VôG-mÅ-ˆP-»Þ¾-mP-±ôGÅ-q-ºi-¤Ûm-»ôh-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÅÞ-ºHã¼-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-»ôh-GÅÞPÅ-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ºôm-ˆP-ŸÛz-yºÛ-z;º-¤ô¾-G-¼ï-‚ãP-»ôh-¤ïh-h¤ÛGÅ-zž-Gž-D-zbôm-GmP-¤ïh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-mP-¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-mP-M¾-qôÅ-¤P-G®ôºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-GŸÝP-º²Ûm-hï-DÞ-zÇkÝ-GmP-mÅ-M¾-qô-¼P-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-hzP-fôG-mÅ-GŸÝP-z®ßGÅ-»ôh-q-hï¼-M¾-mP-hP-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¤-¸h-»Þ¾-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-zÇeàh-¤¼-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།