Í-¤Û-¼Û-;Å-M-mG-¾-&GôP-Å-¤VôG-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2008-03-24
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤Û-¤P-GÛ-Åï¤Å-ˆÛ-m-±-¤ïh-q-z¸ô-fzÅ-ÅÞ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-hGôÅ-q-¤-¸h- M-zôh-hz¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-ºGô-º²âGÅ-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼- ºhÛ-±ïÅ- 24 ZÛm-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¿U¤- ;ôm-^ô-¾Û-²-¼ºï-Åï- »ÛÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG hï-»P-GôP-±ïÅ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-hP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q×¼-mz-¤Þ-D¼-WÛ- n¤-GZÛÅ-hz¼-¤W¾-ºyh-Iâz-XïÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ- ¿U¤- ¼ºï-Åï- »ÛÅ-ü P-±ôÅ-zŤ-q¼-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hP-zôh-¤ÛºÛ-Åï¤Å-ˆÛ-m-±-¤ïh-q-z¸ô-fzÅ-ÅÞ-M-mG-xôGÅ-mÅ-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-Mãh-º²Ûm-fÞz-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-hGôÅ-q-hP- hï-¿e¼-»ôP-zºÛ-fzÅ-¾¤-ZG-GTÛG-hï-mÛ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-hGôÅ-q-hï-¼ïh-TïÅ-ºhÛ-¿e¼-GÅÞPÅ-ºhÝG &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-zôh-¤Û-®¤-¤Ûm-q¼- º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-Eôm-»ôPÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zhï¼-hGº-¤ôÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-hP- z¸P-uôh-Z¤Å-¾ïm-GmP-¤Dm-ºIm-¹-hP-ƒ¾-z-ŸÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- DôP-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-z-»Ûm-m- ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-½‰ïh-Åôm-»ôP-Mã-»Ûm-q-P-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།