¼Û-V¼-IÛ-JËÛ»¼-PºÛ-hqº-zô-¼ïh-TïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-h¤PÅ-Fôh-hÝ-zÇeïm-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.05.17

{}ü ü¼Û-V¼-IÛ-JËÛ»¼-PºÛ-hqº-zô-¼ïh-TïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hï-zŸÛm-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-»ôPÅ-JÀÛP-ÇÀôz-IºÛ-mP-zÇeïm-Mã-»Ûm-ºhÝG- Çtäm-Í-mÝ-f-mÝ-ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-¤Dm-z=ÛÅ-hzP-xãG-¾GÅ-hP-±ß¾-FÛ¤Å-lô-Xï-¾GÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-Çtäm-Í-mÝ-f-mÝ-ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hq¼-Cæm-‚Å-mÅ-xÛ¼-zbôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ü ÇÀ¼-»P-h‚Ûm-Ç+h-mP- ¼Û-V¼-IÛ-JËÛ»¼- ÍÛÅÛ- ¤ºï- ÈÛ-¼ô×- ŸïÅ-qºÛ-JÀôG-z½‰m-hq¼-Cæm-‚Å-mÅ-h¤PÅ-Fôh-hÝ-hPôÅ-ÅÞ-zÇeïm-Mã-»Ûm-ºhÝG JÀôG-z½‰m-hïºÛ-mP-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-ŸÛG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-¤Dm-¼Û-V¼-IÛ- JËÛ»¼-DôP-GÛ-VïÅ-¤Gº-qô-‚ïh-źÛ-JÀôG-z½‰m-ºyz-¤Dm-ŸÛG-¾-¯ÛÅ-mÅ-DôP-GÛ-‚ïh-ÇePÅ-hP-z¸ô-¿e-ÅôGÅ-¾-¾h-¹ôÅ-‚Å-mÅ-¼Û-V¼- JËÛ»¼-¾-hGº-qô-»ôh-qºÛ-n¤-q-zbôm-HÛ-»ôh-qºÛ-fôG-mÅ-z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-ˆÛ-ZÛm-¼ïºÛ-º±ô-z-hP-ÆÛh-hôm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-HÛ-JÀôG-z½‰m-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་དངོས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་བར་བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཚབས་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎