Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û×-V-^ï-JËÛ»¼-¾-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-w×Û-¾-^ï¾-w×Û-»ºÛ-Vï-¤fôºÛ-‚-hGº-ºzÞ¾-Mãü


2007.06.20

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-Ç+h-IGÅ-Tm-hP-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-mÅ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼Û×-V-^ï-JËÛ»¼- »ÛÅ-h-¿e-z¼-zôh-¼P-z®m-fôG-Mz-Bô¼-HÛ-xG-¾Å-GmP-z-hP-Íñ²-mh-q¼-z¿e-BôP-GÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-z¼-zdïm-mÅ-DôP-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-w×Û-¾-^ï¾-w×Û-»ºÛ-xÛ-¾ô-2007 ¤×ï-¼Û»ïm- Íïm-^¼-Åïm- ŸïÅ-qºÛ-‚-hGº-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-w×Û-¾-^ï¾-w×Û-»-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-qÅ-‚-hGºÛ-Gž-zOGÅ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼Û×-V-^ï-JËÛ»¼- DôP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fh-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-z-hP-¤Û-VôÅ-º±ô-¤fÞm-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-Mã¼-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-qºÛ-‚Å-XïÅ-Tm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hGÝP-IPÅ-57 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û×-V-^ï-JËÛ»¼-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¿~-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-zŸÛm-»ôh-q-hPü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¤Û-¼Û-;¼-VÛzÅ-zNå¼-fïPÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-GmP-z-¤-¸hü hÝÅ-dG-bà-zôh-hôm-fôG-D-Ÿï-GZÛÅ-¤ïh-hP-¿ËG-zŤ-n¤-hG-GÛÅ-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-ŸÛG-hP-¿ËG-q¼-hÝ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-Vïm-qô-ŸÝ-¤Dm-ŸÛG-hPü DôP-GÛÅ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-¯ºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-Çeï-º²¤-JÀÛP-fôG-Íñ²-mh-q¼-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¤×ï-¼Û»ïm- Íïm-^¼-Åïm- ŸïÅ-qºÛ-‚-hGº-hï-zŸÛm-w×Û-¾-^ï¾-w×Û-»-IôP-Eï¼-HÛÅ-¾ô-¿e¼-zŸÛm-¼ÛG-¯¾-hP-¤Û-VôÅ-º±ô-¤fÞm-fh-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-qºÛ-‚Å-XïÅ-Tm-¾-GmP-Æô¾-»ôh-q-hPü Ç+Ý-ŸzÅ-¼×Û-V-^ï-JËÛ»¼-¾-‚-hGº-hï-zŸÛm-xÛ-¹-11 mP-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎