¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-yâ-GÝ-n¤Å-EÛ¤-±P-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.05.08

{}ü üM¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºhÝ-Ç+ôP-‚Å-qºÛ-yâ-GÝ-n¤Å-ºy¾-hÝ-EÛ¤-±P-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GbôP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mïºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-z¼-¾¤-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ºy¾-Åï¾-Çkôh-ÇK¼-DG-bà-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-q-¿e¼-hï-ÇS-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-¾ô-m-18 ¤m-HÛ-yâ-GÝ-iâG-ÇeôP-mÅ-zMh-ÇeôP-z¼-ºhÝ-zÇ+ôP-‚Å-»ôh-q-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-zŸÛm-hïP-Ç+zÅ-yâ-GÝ-hï-hG-ˆP-ºy¾-Åï¾-Çkôh-ÇK¼-DG-bà-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-zŸG-»ôh-q-zdïm-ºy¾-hÝ-¼P-ZÛh-ˆÛ-mP-¤Û¼-¯ÛÅ-vôh-ˆÛÅ-EÛ¤-±P-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-PôÅ-mÅ-DôP-±ôºÛ-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-¾ô-m-18 ¤m-HÛ-yâ-GÝ-zTßG-¤ïh-TïÅ-mm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-¾-z¾-»Þ¾-HÛ-uÛ-±ôGÅ-zhï-hôm-„Àôm-Vïm- Ç~ÛÁ-¶-;©- »ÛÅ-PïÅ-q¼-hÝ-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-hP-GŸm-»P-yâ-GÝ-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-DG-zTÅ-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-Çeï-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-yâ-GÝ-n¤Å-¤Þ-¤fÞh-ºy¾-Åï¾-Çkôh-ÇK¼-bà-Çkôh-Mã-hÝÅ-ºHPÅ-¤-‚Å-q¼-EÛ¤-±P-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GbôP-fÞz-qºÛ-ºGm-¾ïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü uÛ-±ôGÅ-zhï-hôm-„Àôm-Vïm- Ç~ÛÁ-¶-;©- mÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-hP-z¼-¾¤-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GŸÝP-º²Ûm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-DôP-uÛ-±ôGÅ-zhï-hôm-„Àôm-Vïm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-h-¿eºÛ-ºV¼-DôP-GÛ-PôÅ-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-hï¼-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-GmP-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎