z¾-»Þ¾-h¤G-hqÞP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ô¼-ZïÅ-Vh-ºGï¾-hGôÅ-q-ºIï¾-zXôh-GmP-zü


2006-12-01
Share

{}ü üºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-h¤G-hqÞP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-xôGÅ-DG-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºhÅ-qºÛ-mP-h¤G-hqÞP-hP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤Û-Ço-±ôÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-Gmôh-º±ï-GbôP-zºÛ-‚-uôh-Çtï¾-¤Dm-±ô¼-ZïÅ-Vh-ºGï¾-hGôÅ-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-z¾-»Þ¾-h¤G-hqÞP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã-hôm-hPôÅ-fôG-ºEô¾-fÞz-MãºÛ-Vïh-ü ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-IPÅ-¼ÛP-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-wm-±ßm-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚Å-mÅ-¤Û-IPÅ-FÛ-GTÛG-¿ËG-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-¼ÛP-xôGÅ-GZÛÅ-;Å-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-Gmôh-º±ï-zbP-Çeï-z¾-»Þ¾-¤Û-Åï¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-»Å-ÅôGÅ-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-ü hï-±ô-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-±ô¼-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-hï-hGôÅ-PïÅ-ÁÛG-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-qÅ-h-¾ô-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hP-ü Zï-zºÛ-ºV¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿e-dôG-ºôG-Gô-¤±ôm-xÛ¼-vôh-‚Å-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-±ôGÅ-q-¤P-qô-¾Å-Iâz-qºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-Mã-»Ûm-q-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།