xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ô-hï-mÛ-Gż-ºGôh-q-¤P-ÁôÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¾ô-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG


2007-02-01
Share

{}ü üM¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-qÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ô-hï-mÛ-Gż-ºGôh-q-¤P-ÁôÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¾ô-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG- M¾-uÛºÛ-fôG-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôz-fP-Cæm-Mã¼-ºzh-¯ôm-GmP-¤Dm-HÛ-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-qÅ-¾ô-¼ïºÛ-ljm-fô-zbôm-»ôh-qºÛ-mP-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ô-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-IPÅ-mP-mÅ-Gż-ºGôh-q-¤P-ÁôÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¾ô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-¾-ü Gż-ºGôh-q-º²Ûm-¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-»Å-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-»P-¤P-ÁôÅ-ˆÛ-¾ô-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-ü m-mÛP-¾ô¼-Gż-ºGôh-q-¼P-FÛºÛ-¾Å-ºGm-ºEï¼-zºÛ-Ç+zÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-¤Û-IPÅ-81®¤-‚ãP-»ôh-q-hP-ü ÍÛ-¼G-GTÛG-qÞºÛ-mP-Gż-ºGôh-q-¤Û-IPÅ-65®¤-¾Å-ºGm-ºEï¼-zºÛ-Ç+zÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-TÛP-ü hï-mÛ-1994¾ô-mÅ-z¸ÞP-Gż-ºGôh-q-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ºIô-»Å-¤P-ÁôÅ-ˆÛ-¾ô-ŸÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü hï-zŸÛm-ljm-fô-hïºÛ-mP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ô¼-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-Gż-ºGôh-q-871®¤-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-q-hP-ü hï-±ôºÛ-mP-mÅ-M-mG-hP- DÛºÞ-z- ÍÛ-fô-qÛ-»- M¾-Dz-GÅÞ¤-HÛÅ-Gż-ºGôh-q-¤P-ÁôÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü hï-zŸÛm-ljm-fô-hïºÛ-mP-Im-¤G-»Þ¾-mP-D-VïºÛ-½‰ÛP-Ÿïm-¿e-z¼-¸Þ¼-¸ºÛ-¼Û-¤ô-ƒÛÅ-¤Dm-HÛ-Gż-ºGôh-q¼-Lô¾-lÝP-wôG-Mã¼-GŸÝP-GÛÅ-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-»Å-¤Û-ºhïPÅ-z-ÅôGÅ-hqï¼-iP-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¿km-qºÛ-M¾-Dz-mP-¾-»P-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¾-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-HÛ-‚-uôh-¤fôP-Mã-»ôh-q¼-Åï¤Å-º±z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།