M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-hïÅ-Íï-Áï-»ºÛ-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-VßP-hÝ-ºIô-Mã¼-wm-fôGÅ-‚ãP-»ôh-qü


2005-08-30
Share

{}ü üz¼-¾¤-M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¾-»¼-MÅ-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-q-hïÅ- JÀÛP-Vïm-Íï-Áï-»-uÛ-»ôPÅ-mP-GÛ-hzÞ¾-wôPÅ-Z¤-fG-GÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-GP-®¤-ZÝP-hÝ-ºIô-Mã¼-wm-fôGÅ-‚ãP-»ôh-¼ÞP.ü DÞ¾-ºhÛºÛ-mP-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-h;ôm-qô-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛÅ-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-VßP-hÝ-ºIô-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Íï-Áï-»ºÛ-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü IôP-Eï¼-¤×-aÛ-¾º-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-GôP-ŸÝÅ-Íï-Áï-»ºÛ-hPÞ¾-DP-GÛÅ- 2003¾ô¼- Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-ZÛm-GTÛG-¾-Í-ÇKô¼-GTÛG-¾Å-ZÝP-zºÛ-fôG-º±ô-GmÅ-‚ïh-¤Dm-¤Û-ºzô¼-HÛ-IPÅ-±h-Å-»-621»ôh-q-hï-mÛü hïºÛ-GôP-GÛ-2002¾ôºÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-688¾Å-zM-V-19ZÝP-hÝ-xÛm-qºÛ-zÇkô¤-¯ÛÅ-zbôm-GmP-»ôG-¼ïhü JÀÛP-Vïm-Íï-Áï-»-DÞ¾-HÛ-È-TP-Z¤-fG-GÛ-IPÅ-ºzô¼-zM-V-93 M-mG-hP-M-G¼- zRK-¾×-lïÁ-¿e-zÞºÛ-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-DG-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-mºP.ü M-mG-mP-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-IPÅ-±h-ZÝP-hÝ-xÛm-q-¤Pôm-Gž-hôh-qô-VGÅ-q-hïÅ-¤Pº-DÞ¾-ºhÛºÛ-mP-hzÞ¾-wôPÅ-Z¤-fG-GÛ-IPÅ-ºzô¼-ZÝP-hÝ-ºIô-Mã¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Íï-Áï-»ºÛ-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-hPÞ¾-DP-GÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-hPÞ¾-DP-hïºÛ-hq¾-º‚ôh-Vïh-¾Å-uÛ-Ez- ÍÛwË-²¾- ͺ-¾ÛÅ- »¼-MÅ-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-mP-¾ºP-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-hÝ-¤-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-»ôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-q-hP.ü »P-hPÞ¾-DP-GÛÅ- »Þ¾-DG-hï-±ôºÛ-mP-GŸÛ-¯ºÛ-º²âGÅ-zCæm-¾Å-ºV¼-DG-±G-±ßh-¤ïh-q-hP-OÛG-Æô¾-»G-qô-¤ïh-qºÛ-Mã-Aïm-HÛÅ-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-¤P-hÝ-¤-xÛm-q-hïÅ-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-h;º-P¾-VßP-hÝ-ºIô-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།