º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-zôh-ˆÛ-¼P-‚ãP-ºDô¼-»ÞG-Z¤Å-VGÅ-ÅÞ-ºIô-zŸÛm-qü


2005-12-25
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛ-Å-GŸÛ-dôG-ŸÛz-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Zï-V¼-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-dôG-ŸÛz-ljm-fô-mP-Gž-¿e¼-m-ü zôh-mP-GÛ-¤±ô-Vïm-¤±ô-VßP-n¤Å-Ç+¤-ºIô-z-hP-ü GPÅ-¼ÛºÛ-ÇeïP-GÛ-ºEGÅ-zG-n¤Å-ºDÞ¤-q-mP-zŸÛm- VßP-mÅ-VßP-hÝ-ºIô-z-hP-ü ¯-fP-DG-ˆP-ZÝP-hÝ-ºIô-zºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ- º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG- zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-D¤Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-Z¤Å-VGÅ-ÅÞ-ºIô-zºÛ-Zïm-DºÛ-GmÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-GÛ-Å-GŸÛºÛ-¼ÛG-GmÅ-±m-qÅ- Å-¤fôºÛ-zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-dôG-ŸÛz-M-Vï-‚Å-qºÛ-ljm-fô-hï-zŸÛm-ü M¾-»ôPÅ-¾-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-mP-ü zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-D¤Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¼Û¤-qÅ-ÇkÝG-mÅ-ÇkÝG-bà-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-Å-GŸÛºÛ-±m-¼ÛG-q-±ôÅ-hPôÅ-»ôh-ˆÛ-hôm-Aïm-ºGº-ÁÅ-hqï-¤±ôm-HÛ-±ß¾-hÝ-Pô-vôh-‚Å-Gž-¿e¼-m-ü ¤±ô-zôh-DÞ¾-HÛ-¤±ô-n¤Å-¼Û¤-zŸÛm-Ç+¤-q-hP-ü 1970 mÅ- 2002 z¼- ¯-fP-n¤Å-zM-V- 25 ®¤-VßP-hÝ-xÛm-q-hP-ü ‚ï-fP-n¤Å-ºwï¾-MÅ-xÛm-q-¾ô-¼ï-zŸÛm-ºEGÅ-¼ô¤-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-Å-V-n¤Å-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།