z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-ÆâP-‚ºÛ-Ç+ô¼-hÐôGÅ-GŸÛ-»ôh-qü


2007-07-14
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-ÆâP-Bôz-ºfÞÅ-±P-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q¼-z¾-»Þ¾-HÛ- ͼ-qÛ-qÛ- Çeï-M¾-»ôPÅ-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- q×-ÁÝ-q-bÛ- Áݤ-Áï¼-¼×-m- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤Û-hP-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-ºVG-qÅ-z¾-»Þ¾-Eôm-»ôPÅ-mP-ŸÛ-zhï-zdm-¿ËÛP-ÆâP-Bôz-‚ïh-¤Û-fÞz-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»ôh-zŸÛm-hÝ-z¾-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Ç+zÅ-ºy¾-Åï¾-Zïm-dôG-q-Gż-zÇ+ô-GmP-z-zMãh-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôP-Mã-DG-qô-»Ûm-q¼-DôP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-mP-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Ç+zÅ- Zïm-dôG-zÇ+ô¼-ºVG-q-zMh-FÛ-®¤-ºy¾-Åï¾-zÇ+ô-zŸG-‚-ºV¼-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-iP-zhïm-hP-¼P-hzP-fôG-mÅ-GmP-¤-fÞz-m- z¾-»Þ¾-¾-‚ãÅ-ZïÅ-Vïm-qô-wôG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-Gb¤-zÁh-GmP-ºhÝG- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zMh-ˆÛ-ÆÛh-hzP-z¸ÞP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾Å-Iô¾-fzÅ-ÅÞ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GP-¥ã¼-GmP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- »P-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zMh-ˆÛÅ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-z¸ÞPÅ-mÅ-z¸ÞP- ¾Å-¤±¤Å-ºWôG-qºÛ-Pô-Lô¾-hP- z®m-ºFÛh- ¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼- lô-Çoݤ-h;ôm-qô-VGÅ-q-ÅôGÅ-FÛ¤Å-¤ïh-hP-h;º-½‰ôG-¤P-qô-‚ãP-hP-º‚ãP-zŸÛm-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།