Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-iâP-Vï-¤VôG-ÍÛ-¼G-mP-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hqÞP-dïm-GŸÛ-DP-DG-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-qü


2004-12-24
Share

{}ü ühï-»P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-zhï-ÆâP-iâP-Vï- ^ô-m¿`- ¼¤Åï-wËÛ¿`- fôG-¤¼-ÍÛ-¼G-GÛ-IôP-Eï¼-¤×ô-ÅÞ¾-mP-»ôh-qºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-zÁG-GTôh-±m-q¼-wïzÅ-bï- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hqÞP-dïm-GŸÛ-DP-hÝ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-mP-h¤G-GÛ-©Å-Bôm-ºwôG-q¼-±ô¼-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-»ôh-TÛPü Ç+zÅ-hï¼-DôP-GÛÅ-h¤G-hqÞP-±ô¼-h-¼ïÅ-DôP-ºhÛ¼-h¤G-¤Û-n¤Å-¾-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-Mã-hP-»ï-ÁݺÛ-hÝÅ-Vïm-¾-º±¤Å-ºiÛ¼-ŸÝ-z¼-»ôP-z-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-mÅ-hï-ZÛm-¤Þ-¤fÞh-ÍÛ-¼G-GÛ-IôP-Eï¼-wË-¾Þ-Wº-»Û-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hqÞP-dïm-GŸÛ-‚ïh-»Þ¾-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-hPü ¤ÛG-ÇS¼-º±¤Å-ºiÛºÛ-¼ÛP-DôP-mÅ-ÍÛ-¼G-mP-Í-¼ÛºÛ-h¤G-hqÞP-¾-±ß¼-Lô¾-hP-w¤-ZïÅ-ym-zÞ-‚ãP-z-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¤-¸hü h¤G-hqÞP-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-h¤G-ºfz-mÛ-h;º-P¾-ŸÛG-»Ûm-q-hPü hï-»P-ŸÛ-ºW¤-hP-¾Å-ÇÀ-qôºÛ-fôG-mÅ-¾¤-¿ËôP-»ôP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-DôP-GÛÅ-Eïh-±ôÅ-h-¿e-h¤G-ºFâGÅ-mP-h;º-P¾-¥ôP-zºÛ-GmÅ-Ç+zÅ-hï-XïÅ-¤-¾ô-LÅ-qºÛ-Ç+zÅ-xÛ-¤ÛG-¿e-hÝÅ-GŸÛ-mÅ-Eïh-ˆÛ-‚Å-XïÅ-ŸÛG-»Ûm-q-hGº-º±ô¼-hP-Çtô-z-BïÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།