qï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛG-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-ż-wË-¼m-ÅÛÅ-zŸÝGÅ-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-ÆÛhü


2008-03-25
Share

{}ü üwË-¼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- mÛ-Dô-¾-Åï- ż-;ô-²Û- ¤VôG-GÛÅ-wË-¼m-ÅÛºÛ-¿Ëô-xôGÅ-q×»¼-mÛÅÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-wïzÅ-Ç+zÅ-GÅÞP-q¼- h-»ôh-zôh-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-Pô-Lô¾-‚ïh-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-h¤-zOGÅ-‚ïh-qºÛ-¸P-¸ÛP-GmÅ-ÇePÅ-¿ËÛP-ºWGÅ-¤-‚ãP-z-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-¤-GmP-z-»Ûm-m- uÛ-¹-8 qºÛ-±ïÅ-8 ZÛm-M-mG-bà-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-ż-wË-¼m-ÅÛºÛ-xôGÅ-mÅ-zŸÝGÅ-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚-ÆÛh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ¼-ºHã¼-z-¤ïh-TïÅ-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-hôm-fG-GTôh-»G-qô-»ôP-zºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºôÅ-ºGm-¾ïm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- wË-¼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÛ-Dô-¾-Åï-ż-;ô-²Û-¤VôG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-D-hP-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-hP-¤Z¤-hÝ-M-mG-GŸÝP-¾-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-Çeï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-ºIÛG-ºWGÅ-z;º-zÇkݼ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hP-G¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-¤VôG-hP-z;º-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-fh-hôm-ǨÛm-Åôm-qºÛ-xG-zŸïÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-q-»Ûm-m-hï-hôm-GŸÛ-zŸG-P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-Gô¤-q-¤hÝm-ÇtôÅ-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- uÛ-¹-8 ±ïÅ-15 mÅ-±ïÅ-20 z¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-wË-¼m-ÅÛºÛ-mïm-‡ïÅÛ-ÅôGÅ-wË-¼m-ÅÛºÛ-mÝz-xôGÅ-IôP-Eï¼-GŸm-DG-GÛ-mP-zôh-ˆÛ-mP-VôÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-ÅôGÅ-q¼-wïzÅ-zŸÝGÅ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-GÛ-»ôh-ˆP-hï-Ç+zÅ-wË-¼m-ÅÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-h-¿eºÛ-V¼-ºV¼-GŸÛ-GP-»P-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-M¾-Å-q×ï-¼Û-ÅÛ¼-zTº-zŸÝGÅ-zôh-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-Gž-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-wË-¼m-ÅÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-„Àôm-Vïm- ¼×-¤-»-^- »ÛÅ-GÅÞP-q¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm- &b Ø-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-wË-¼m-ÅÛºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Ç+zÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã¼-wïzÅ-ÇKÝG-ŸÝÅ-mÅ-zÇkh-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-h‚Ûm-WÛºÛ-»Þ¾-HÛ-mP-uÛ-¹-5 ±ïÅ-22 ZÛm-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-‡ôm-HÛ-¼ô×-»ï¾-Íï¾-Ç~-‡ï-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-DP-mP-¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-ż-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hP-GŸm-»P-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-ÆÅ-FÛ-q-Vº¾-Åï-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm-JËô¼-^ïm-Ç~-¼ºôm-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-ºDôh-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།