¤×ÈïÁ-»-hz-»ÛÅ-zôh-hôm-Vïh-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-zÇ+ݼ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-¤WâG-OÛ¾-»ôh-ºhÝG


2007-03-17
Share

{}ü ü¼P-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-FG-zïh-uh-mÅ-M-G¼-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-fïPÅ-¤P-ƒÛÅ-GmP-¤Dm-M-G¼-HÛ-Ǩm-q- ¤×ÈïÁ-»-hz- »ÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-10ZÛm- JËm-jËÛ-;݇Û- Åô-¾×-G¼¤-¾×¼-jË- mP-Vß-±ôh-48¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-h-¼ïÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zhÝm-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-16ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-mÛºÞ-¿kÛ-¾Û¼-¾Å-ºGݾ-¤WâG-OÛ¾-»ôh-ºhÝG ¤×ÈïÁ-»-hz-»ÛÅ-M-G¼-HÛ-M¾-»ôPÅ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-wïzÅ-mÅ-M-G¼-¤P-±ôGÅ-¾-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-GmP-z-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-ü ¼P-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-FG-zbôm-mÅ-ƒÛÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-¤P-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-zÇ+ݼ-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Ç+Ý-ŸzÅ-»-hz-»ÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-FG-zïh-uh-mÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-GTÛG-¼ÛP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-IPÅ-¤P-M-G¼-hP-M¾-uÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-wÞ¾-GmP-»ôh-qºÛ-D¼-ü M-G¼-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-zÇ+ô¼-zBôh-GmP-Çeï-Ç+Ý-FG-zïh-uh-mÅ-M-G¼-hP-M¾-uÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-ºzÞ¾-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-Ez-zOGÅ-M-zBïh-GmP-Çeï- h-V-M-G¼-mP-DôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-M-G¼-z-hP-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།