zôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-iâG-Tß-®¤-ŸÛG-¾-±m-¼ÛG-GÛ-¸z-¢ôP-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2006-12-22
Share

{}ü üxÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zhÝm-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-14mÅ-ºGô-z®ßGÅ-Çeï-M-G¼-Å-xôGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-hGôm-Çkï-DG-mÅ-hGï-ºhÝm-iâG-Tß-®¤-ŸÛG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¡ï-¾×-;Ý-qï-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-Åï-¼-hGôm-qºÛ-mP-hÝÅ-»Þm-¹-z-GTÛG-®¤-¼ÛP-GÛ-±m-¼ÛG-¸z-¢ôP-fïPÅ-zMh-q-hï-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hGôm-Çkï-DG-mP-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-‚-hGôÅ-qºÛ-hGôPÅ-ºhÝm-zŸÛm-ü h-¼ïÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-Åï-¼-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ô¼-±m-¼ÛG-GÛ-¸z-¢ôP-GmP-MãºÛ-¾Å-hôm-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛÅ-ºGô-FÛh-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hïºÛ-fôG-Å×ï-Wï¼-mP-¤Û-ºIâ¾-Bï¾-fïzÅ-¯-DP-ŸïÅ-qÅ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-hGï-ºhÝm-q-iâG-Tß-®¤-¾-hÝÅ-»Þm-¹-z-GTÛG-®¤-¼ÛP-±m-¼ÛG-hP-ÍP-¯ÛÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü ¸z-¢ôP-¼ÛP-hGï-ºhÝm-q-±ô¼-ZÛm-¼ï¼-º²Ûm-IÐ-±ôGÅ-fïPÅ-zŸÛ-±ôGÅ-Mã-hP-ü ±ôGÅ-fïPÅ-¼ï-Vß-±ôh-GTÛG-hP-xïh-;-®¤-HÛ-hÝÅ-»Þm-»Ûm-ŸÛP-ü hïºÛ-¼ÛP-ÍP-¯ÛÅ-hP-Mãh-º²Ûm-¼ÛG-q- Gm¤-hrh-¼ÛG-q-hPôÅ-D¤Å-¼ÛG-q-zTÅ-ˆÛ-ÇÀôz-±m-ºFÛh-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü h-¾ô-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-mP-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛÅ-hGï-zÁïÅ-DG-TÛG-¾-hÝÅ-»Þm-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-hPôÅ-D¤Å-¼ÛG-q-Pô-vôh-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།