&GôP-Å-¤VôG-¾-G»ÞP-iâP-zôm-VôÅ-zMãh-ˆÛ-XïÅ-ºƒPÅ-Åï¼-B-mÅ-zdm-ŸÝGÅ-wÞ¾-ºhÝG


2007.04.21
&G

&G

{}ü üG»ÞP-iâP-zôm-HÛ-VôÅ-zMãh-Ǩm-¼Û-FÛ-º²Ûm-¼Ûm-qô-VïºÛ-hzÞ-zŸÝGÅ-ˆÛÅ-ºhÝÅ-¤P-uÛ-mÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-¸z-MÅ-ÁÛG-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-ºhÝGü M-G¼-‚P-xôGÅ- ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ- Åô-¾m-Å-GmÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ- G»ÞP-iâP-zôm-HÛ-Ghm-Å-hq¾-ÁïÅ-¿km-ǨÛm-¼Û-JÀÛP-hGôm-q-hP- jËô-¾m-WÛ-zôm-qôºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-PôÅ-mÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºhÛ-±ïÅ-20ZÛm-DÞ¾-hï¼-VÛzÅ-zNå¼-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-zBPÅ-»ôh-q-hP.ü D-Å-±ïÅ-21ZÛm-G»ÞP-iâP-zôm-VôÅ-zMãh-ˆÛ-XïÅ-ºƒPÅ-Åï¼-B-zôh-¤Û-fÞm-¤ôP-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zôh-¾ÞGÅ-¿e¼-hGÝP-Ç+ïG-hPôÅ-GŸÛ¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-Ç+ݺÛ-GÅP-GÅÞ¤-¾-z¼-ºGïGÅ-ˆÛ-±h-¤-y-¤ô-®¤-»P-¤-¼ïGÅ-q¼-Ç+Ý-±ï-zdm-TÛP-fÞGÅ-zŸïh-¿Ëàm-HÛ-ºIâz-qºÛ-Vïh-hÝ-G»ÞP-iâP-zôm-HÛ-zÇem-qºÛ-¤Pº-zhG- &Bz Å-Xï-ǨÛm-¼Û-FÛ-º²Ûm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hzÞ-ŸÝGÅ-fôG-zôm-¾ÞGÅ-±ï-Oæz-ˆÛ-Vô-GºÛ-ÇKô-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-MÅ-q-ŸÛG-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü hï-XïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-hq¾-ÁïÅ-¿km-ǨÛm-¼Û-JÀÛP-hGôm-qºÛ-hqï-¤²ôh-Gż-qºÛ-hzÞ-º‚ïh-hP-¼z-GmÅ-z°¾-GmP-¤²h-Çeïü hqï-¤²ôh-DP-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Iâz-qºÛ-XïÅ-ü &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ǨÛm-¼Û-FÛ-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-G®ôÅ-qºÛ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-qÅ-Ç+Ý-P¾-º²ï¤Å-¤ïh-Bôm-mÅ-zÇem-q-º²Ûm-BôP-fh-Iâz-ºƒÅ-GP-¾ïGÅ-fôm-»ôh-q¼-zÇSGÅ-zXôh-hP-ºƒï¾-fÞGÅ-hHïÅ-±ô¼-Vïm-qô-GmP-ºhÝGü hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-Gż-ºHã¼-Íï-Íïm-ͺï-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mP.ü Åô-¾m-DÞ¾-hÝ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅ-ŸÝ-z¼- ;Û-mô¼- hP- jËï-¼-jËàmü ¿kÛ-¾Ûü ¾Þ-jËÛ-»-m- zTÅ-Zï-ºDô¼-HÛ-Å-DÞ¾-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-GP-¤P-wïzÅ-»ôh-q-hP-ü zôh-Ç+h-¤-¤Eïm-qºÛ-VôÅ-ŸÝ-z-±ôºÛ-Vïh-hÝ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅ- ÈÛm-jËàºÛ-Ç+h-mP-GÅÞP-Nå¼-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎