zôh-¼P-z®m-Vïh-M-G¼-HÛ-Mz-Bô¼-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-zIô-JÀïP-GmP-ºhÝG


2007.06.22

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ- ÍÞ-‡-¼m-;m- ¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼- ¼×º¤-m-G¼- ¼Þ-ºhÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-zôh-¼P-z®m-Vïh-M-G¼-HÛ-Mz-Bô¼-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-zÇ+ôP-º±ôGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-w-»Þ¾-i-MºÛ-fôG-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- GôP-ŸÝÅ-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-hï-zŸÛm-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ÈÛm-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP-hP- ÍÞ-‡-¼m-;m-¤Pº-ÇkïºÛ-Å-GmÅ-ÈÛm-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-q-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-GÛÅ-Gô-OÛG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- zIô-JÀïP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-mP-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-hP- Gż-ºGôh-q- ÇÀôz-IºÛ-hGï-Lm- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-ÅôGÅ-Eôm-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 70 ®¤-HÛÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG-TÛP- zIô-JÀïP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-fôG-fôG-¤¼- z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Í-T-¼-»-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- zôh-ˆÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-hP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ-¾Å-hôm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-hP-ºƒï¾- zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-JÀôG-z½‰m-DG-TÛG-ˆP-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-XïÅ- ±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-Vïh-¤PGÅ-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-ÇÀôz-hqôm- ;ï-ÅÛ-qm- hP- ¤Pº-DÞ¾-hïºÛ-ÈÛm-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ- ^Û-;ï-q×¾- hP-Gż-ºGôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- qÛ-ÅÛ-‡Û-¶-¼Û- zTÅ-ˆÛÅ-M-G¼-¤Û-¤P-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¯-hôm-fôG-hô-ÇoP-hP-Mz-Bô¼-‚ïh-hGôÅ-q-G¾-Gmh-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-GmP-ºhÝG-q-¤-¸h- ¤WâG-bà-±ôGÅ-zT¼-z-±ôÅ-zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-TÛG-Ç+ô¼-ºiÛ-z-‚Å-q¼- z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP- ÈÛm-zôh-ºƒï¾-fÞh-¾Å-DP-GÛ-¾Å-‚-±ï-¼ÛP-lô-Xï-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎