M-G¼-mP-zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-fh-zŸÝGÅ-¤ô¾-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-ºhÝG


2007.10.08

{}ü üM-G¼-HÛ-GmÅ-ºyÛm-ºƒï¾-zºÛ-zÇeÛ-GmÅ-¾Å-GZï¼-DP-GÛÅ-zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-fh-zŸÝGÅ-¤ô¾-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëm-º±ôGÅ-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-M-G¼-HÛ-GmÅ-ºyÛm-ºƒï¾-zºÛ-zÇeÛ-GmÅ-¾Å-GZï¼-DP-hïºÛ-h‚Ûm-Ç+h-Çkï-±m-HÛ-ºGô-º²Ûm-¤DÅ-hzP- ÁÛ¶-WÛ-ż-;º¼- HÛÅ-Gô-OÛG-GmP-ŸÛP-hïºP-M-G¼-hP-zôh-¤Z¤-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GŸôGÅ-ºhïGÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-ŸÛG-hP-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-ż-Çkï-±m-DG-zŸÛºÛ-hzÞ-º²Ûm-hP-hï-zŸÛm-ÇÀôz-yâG-IPÅ-50 ®¤-HÛÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-iÛ¾-zOGÅ-hP-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-z;º-„Àôm-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-hP-M-G¼-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºhÅ-hP-h-¿eºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z-hP-hï-zŸÛm-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzP-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-XïÅ-zôh-mP-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-dïm-GŸÛ-hP-M-¤Û-¼ÛGÅ-Eôm-Vï-zôh-mP-ÇÀïzÅ-mÅ-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-zôh-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-bà-Hã¼-ºIô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-hï-zŸÛm-Dô¼-»ÞG-º‚ãP-D¤Å-ÅôGÅ-GP-TÛºÛ-fh-fÞGÅ-º±z-"ôh-¾ÞGÅ-Gmh-hôm-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-fm-Ím-¤m-HÛ-fP-Vïm-fôG-¤P-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-M-mG-mP-DÞ¾-hݺP-ºHã¼-zIôÅ-ÁÝGÅ-Vï-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎