&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-Mã-hïÅ-;ï-m-^-hP-M-mG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-hô-wôG-ºIô-¤Û-ÆÛh-ü


2007.10.24
&G

&G

{}ü ü;ï-a-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-hP-D-Gbh-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ȼ-q¼-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-z-hïÅ-;ï-a-^-hP-M-mG-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-GP-»P-»ôP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-mm-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-ȼ-q¼-¤VôG-hP-¼ ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-h¤PÅ-Fôh-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- M-mG-GÛÅ-Mãm-¿km-¿e¼-Bôm-zXôh-‚Å-q-¤-¸h- ;ï-a-^-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-»ôP-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-»P-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ȼ-q¼-¤VôG-GÛÅ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- ;ï-a-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¤P-qôÅ-¤W¾-ºyh-hïºÛ-Aïm-qÅ-ºƒï¾-¾¤-¾-ÁÝGÅ-Aïm-»ôP-Mã-¤ïh-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-ü ;ï-a-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- D×ôm-ÅÛ-¾ô-^Û-mÛ-mô- ¤VôG-hP IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ^ï-¶Û^Û-ÅÞ-¶Û‡- hP-D-Gbh-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¾×ï-¼Û-z×ïG-mï¾- hP- ^-»ïm-Ç~¼-WïÅÛ- n¤Å-ˆÛÅ-;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-z-hP- M-mG-GÛÅ-GP-hÝ-»Ûm-mºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP-M-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-G®ô-zô-mÛ-±ôP-ºƒï¾-»Ûm-hÝÅ- ±ôP-ºƒï¾-hï-M-mG-hP-;ï-a-^-GZÛÅ-;¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-z-ŸÛG-»Ûm-hÝÅ-ºƒï¾-¾¤-¤Þ-¤fÞh-¤-GmÅ-¼P-GmÅ-»Ûm-q-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm-GZÛÅ-ˆÛ-¤Wh-ºyh-mÅ-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-»ôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎