Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-¾-fÞGÅ-º±z-GmP-zü


2008-03-19
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-GZÛÅ-mÅ-zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-¾-fÞGÅ-º±z-hP-£GÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝGü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-zŸïPÅ-¤Dm-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¿U¤-Ç+Ý-ÈÛ-¾-¼Û- DÛ-¾Ûm-‡ïm-¤VôG-hP-ü uÛ-h¤PÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-ºWôm- ¤ï-;ïm-n¤-GZÛÅ-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP-ü zôh-mP-GÛ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-¾-fÞGÅ-º±z-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-»P-¿U¤-Ç+Ý-ÈÛ-¾-¼Û- DÛ-¾Ûm-‡ïm-¤VôG-GÛÅü zôh-mP-¸ÛP-VºÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-»ôh-¾-xôGÅ-±P-¤Å-z¸ôh-zÆm-‚ïh-hGôÅ-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qºÛ-fôG-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-ÆâP-‚ïh-qºÛ-fôG-mÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-D-¤Û-»ôP-z-ŸÛG-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-PÅ-M-mG-GŸÝP-¾-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-¤-ÅôP-z¼-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 2001 ¾ô¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ŸïÅ-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ¼-Mz-Bô¼-GmP-z-hP-ü hï-mÅ-ÇS-¾ô- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-Mã¼-IôÅ-ºV¼-zbôm-GmP-z-ÅôGÅ-hï-ÇS-mÅ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-fÞGÅ-ºDÞ¼-zŸïÅ-¥ôP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü »P-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-ºWôm- ¤ï-;ïm-¤VôG-mÅ-ˆP-ü zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-ÇkÝG-¢ôP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-Åô-ÅôºÛ-VôÅ-hh-hP-ü ¼ÛG-GŸÝP-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-¤Dm-HÛ-¤Û-¤P-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-q-hï¼-¤fº-TÛG-bà-Pô-Lô¾-»ôh-¾-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-hP-ü fzÅ-ÇkÝG-VGÅ-q-hï¼-fÞGÅ-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-mÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÛ-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸h-zôh-¤Û-¤P-GÛ-¼ï-z-zTô¾-»Þ¾-HÛ-BïÅ-zÞ-h¤-q-ŸÛG-»Ûm-hÝÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-DôP-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-ºIÛGÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-GŸÛ-¯ºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-IôÅ-¤ô¾-PïÅ-q¼-hÝ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅü h-¿eºÛ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-M¾-uÛºÛ-mP-ÁïÅ-dôG-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-»Þ-=âz-ÅôGÅ-z;G-ºGôG-‚ïh-zŸÛm-q-hP-ü D-q¼-GbôP-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-z;G-Çkô¤-‚Å-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼-M-mG-mP-ºhÛ-¾ô-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ-ºiºÛ-Ç+zÅ-¾ºP-iG-Gmôm-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-z-mÛ-ºôÅ-ÁÛP-º±¤Å-q-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-q-n¤Å-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hP-ü xÛ-xôGÅ-¾-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-Vïh-ÇKô-xï-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།