;ï-mï-^Å-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-z¼-M-mG-GÛÅ-»-¾m-ÇÀôG-¤Û-ÆÛhü


2007.10.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üzhÝm-yG-XïÅ-¤-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-;ï-aï-^ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-GmP-¤²h-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- ;ï-aï-^Å- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-GŸÝP-ºƒï¾-Çoï-¾ïm-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-hï¼-M-mG-GÛÅ-;ï-mï-^ºÛ-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºƒï¾-z-zTh-qºÛ-fôG-mÅ-»-¾m-ÇÀôG-¤Û-ÆÛh-TïÅ-;ï-aï-^ºÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-ºhÝGü ;ï-aï-^ºÛ-Gż-ÁôG- Gô¾ôz-Íïm-^ï-¤ï×¾- ŸïÅ-qºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-hôm-¿e¼-mü zhÝm-XïÅ-¤- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-;ï-aï-^ºÛ-VÛzÅ-zNå¼-I-OÛG-ŸÝ-¤Dmü ;ï-aï-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-mP-GÛ-½‰ÛP-Ÿïm-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ;ôm-ÅÛG-mô-^Û-mÛ-mô- hP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¾-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-fôz-fzÅ-ˆÛ-fÞGÅ-ºzh-z¯ôm-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-¤²h-‚ãÅ-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-Gž-zOGÅ-GmP-xÛ¼-±ïÅ-22ZÛm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zÇkÝ-Ç+ôP-GmP-»ôh-q-¼ïhü Zï-hÝÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP- IôP-Eï¼-Íô-‡-¶-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-D-ƒ¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-GmP-Mã¼-xÛ-M¾-»Þ¾-DG-GÛÅ-¤fÞm-Aïm-¢ô¼-HÛ-»ôh-q¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-¤fº-TÛG-bà-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¤-¸hü hï-ÇSôm-»Ûm-mÅ-M-mG-GÛÅ- G¾-bï-ÆÛh-„Àôm- ȼ-q×¼- HÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-Bôm-zXôh-mm-Vï-GmP-z-»Ûm-mü ;ï-aï-^-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-¾-Z¤-ZïÅ-Vïm-qô-»ôP-MãºÛ-ÇkÛG-¼-Ç+ݾ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-;ï-aï-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ^Û-mÛ-mô- »ÛÅ- M-mG-GÛ-zbP-zºÛ-Zïm-zl-hïºÛ-¼ÛGÅ-mÛ-ÇkÛG-¼-OôG-q-®¤-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-Çeïü DôP-GÛÅ-GÅÞP-hômü M-mG-GÛÅ-Mãm-¿km-¿e¼-DôP-Fô-‚-Mã-»Ûm-»P.ü hï-mÛ-ºIÛG-GÛ-¼ïhü P-±ôÅ-MãÅ-¤Pº-»ôh-¾ü ±ôP-hôm-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-GP-»P-fïzÅ-ˆÛ-¤-¼ïhü M-mG-GÛÅ-;ï-aï-^ºÛ-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-»G-hï-M-mG-¾-Dï-wm-Vïm-qô-»ôh-q-hP.ü ;ï-aï-^Å-M-mG-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-»G-hï-;ï-aï-^¼-Dï-wm-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh-ü hï-ºi-ÅôP-®P-P-±ôÅ-ºƒï¾-z-¤Þ-¤fÞh-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ü ¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-M-mG-¤Z¤-±ôP-ºƒï¾-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-qºÛ-¼ï-z-P-±ôÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-TïÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎