Í-¼ÛÅ-M-mG-ÇKô-F¾-Mz-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-hï-ÇS-ºyôÅ-PP-ºfïm-GmP-Gbm-ºDï¾-ºhÝG


2006-09-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-hPÞ¾- »ô-Íïm- HÛ-º²º-fP-GŸÝP-GÛÅ-zbP-º²Ûm-HÛÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-ÅôGÅ-¾-¿eôÅ-m- hPôÅ-»ôh-¾Å-º²º-fP-h¤º-zºÛ-fôG-º²¤-JÀÛP-mP-ºIô-MãGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-mÛ- uÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-º²ô¾-ºIô-GÛ-»ôh-ÇezÅ- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-zIïÅ-zŸÛ-mÅ-M-mG-ÇKô-F¾-Mz-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-hï-ÇS-ºyôÅ-PP-ºfïm-GmP-Gbm-ºDï¾-ºhÝG hï-ÇSôm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û- Vº¾-Åï-ÁÝ-¤×¼- hP- ¾Ûm-ÅÛ-Gï¼ï-Èï¤- GZÛÅ-ˆÛÅ-IôÅ-ºV¼-hïºÛ-mP- M-mG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-hPôÅ-¸ôG-xÛ¼-z®ôP-WÛ-‚Å-¾-ÇKô-F¾-zM-V-27 hP-IPÅ-VßP-5 ®¤-zMz-MãºÛ-zXôh-q-ºDôh-»ôh-ˆP- Zï-¾¤-Í-¼ÛºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-Vï- Èïm-¼Û×-qô¾-Åïm- M-mG-bà-Vïh-wïzÅ-Ç+zÅ-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-±ôP-¾Å-‚ïh-xôGÅ-fh-hGôÅ-PïÅ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-GP-º±¤Å-‚ãP-z-n¤Å-GôP-ŸÝÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-z¼-zdïm- ºhÛ-¾ôºÛ-¼ÛP-PP-ºfïm-GmP-Çeï-XïÅ-¾ôºÛ-mP-IôÅ-ºV¼-zbôm-Çeï-M-mG-¾-zl-¾m-Gž-qô-ŸÛG-vôh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG h-¿eºÛ-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-M-mG-GÛ-hPÞ¾- »ô-Íïm- HÛ-º²º-fP-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-¾-¿eôÅ-m- zM-V-40 ®¤-h¤º-z-ºWôG-GÛ-»ôh-q¼-hq¾-º‚ô¼-¼ÛG-q-z-±ôÅ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-hPÞ¾-GÛ-º²º-fP-Fô¤-¼ºÛ-ºIô-MãGÅ-fôG-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-hÝ-¤-zTßG-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zbP-º²Ûm-ºôG-º²º-fP-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-hïÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-xÛ¼-z®ôP-‚-Mã¼-Dï-wm-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།