Í-¼ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-¾ÞGÅ-mm-zXôh-GmP-ºhÝG


2007.05.22

{}ü ühïP-Ç+zÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-»ôh-q- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-VïºÛ-xG-¼ôGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û¼Û-ÅÛ-=Û-w×¼- ÈÛ¾- »ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-¿U¤- ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤VôG-hP- hï-¤Ûm-HÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-¾ÞGÅ-mm-zXôh-GmP-ºhÝG- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-zŸïÅ-¤Dm-¿U¤- ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤VôG- ºhÅ-qºÛ-¾ô-zTß-GTÛG-¼ÛP-z¸P-z®ôm-hô-h¤-ºôG-zŸG-»ôh-q-hP- DôP-GÛ-z¸P-z®ôm-HÛ-hÝÅ-»Þm-ºhÛ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-G®P-GÛ-»ôh-m-»P- »Þ¾-hïºÛ-iG-qôºÛ-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-DôP-JÀôh-ºIô¾-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GP-»P-zXôh-¤ïh-ÇezÅ- z®ôm-z;G-hÝÅ-ºHPÅ-z¸ô-Mã-»Ûm-q-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-VïºÛ-xG-¼ôGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼- ÈÛ¾- fºï-¾ïm-^ï-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-»ôh-q-hP- DôP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼- fºï-¾ïm-^ï-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- mÛ‡-»- qÛ-Ç~ä¾-ÅôP-G-¼×¤- hP-Gmh-hôm-¤P-hG-TÛG-GÛ-fôG-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-Ç+zÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛºÛ-GmÅ-zz-fh-ˆP-z;º-zÇkݼ-GmP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ÁÛP- DôP-GÛÅ- ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤Þ-ºfÞh-z®ôm-z;G-‚ïh-zŸÛm-q-hï-mÛ- ºz¼-¤-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-mP-ÇÀ¼-»P-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-zºÛ-Mã-Aïm-G®ô-zô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- Í-¤Û-¼Û-;Å-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ÿm-qô-»ôh-q¼-dG-bà-Bôm-zXôh-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-q¼-¤-¸h- G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤¼-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô¼W-zÞÁ-¤VôG-GÛÅ- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-¤Þ-ºfÞh-ºz¼-¤ºÛ-fôG-hq¾-º‚ô¼-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎