¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-M-G¼-mP-Zïm-dôG-qºÛ-¾Å-DP-GZÛÅ-fôG-Gbô¼-Lô¾-zbP-ºhÝG


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üGô-¤±ôm-fôG-qºÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-200®¤-HÛÅ-M-G¼-Á¼-xôGÅ-zÛ-ȼ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-Zïm-dôG-qºÛ-¾Å-DP-GZÛÅ-fôG-Gbô¼-Lô¾-zbP-mÅ-Zïm-dôG-q-6hP-IôP-GÅïz-q-1zTÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïhü D-Å-DÞ¾-hïºÛ- ¼ôÈ-‡-Å- µôP-ÇkïºÛ-Zïm-dôG-q-ŸÛG-mÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô-Zïm-dôG-qºÛ-¾Å-DP-GZÛÅ-fôG-Gbô¼-Lô¾-hï-zbP-»ôh-q-hP.ü Gbô¼-Lô¾-zbP-¤Dm-±ôÅ-Zïm-dôG-qºÛ-¾Å-DP-GZÛÅ-hÝÅ-GTÛG-¾-Gbô¼-»G-hï-wm-±ßm-¼ôGÅ-Bô¼-‚ïh-¤-fÞz-q-hôm-hÝ-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-hïü Zïm-dôG-q¼-»ôh-qºÛ-Gô-¤±ôm-hP-VÛG-¤±ßPÅ-DôP-±ôÅ-ˆP-Å-Çoݤ-HÛ-ºz¼-µÅ-hP-µÅ-¤ï- ¤ï-¤hº-ÍP-dGÅ- Íï-;ï-47 ÅôGÅ-zïh-uôh-zbP-mÅ-Gbô¼-Lô¾-hï-hG-zbP-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü Gbô¼-Lô¾-Ç+zÅ-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-¤Û-¿S-EÛ¤-¤±ïÅ-ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-Ǩm-zTôÅ-Vïh-ºEï¼-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-qÛ-=Û-ͺï-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü Gbô¼-Lô¾-hïºÛ-mP-¤Û-IPÅ-zMh-¾-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-Á¼-xôGÅ-¤Pº-Çkï-ºGº-ÁÅ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ- GŸÝP-GÛÅ-DÞ¾-hïºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Å-DÞ¾-z¸ôÅ-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-Pô-Lô¾-‚Å-bï-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-hq¾-º‚ô¼-z;G-Çkô¤-‚Å-qºÛ-XïÅ-GôP-ŸÝÅ-Gbô¼-Lô¾-hï-zbP-»ôh-q-¼ïhü zÛ-ȼ-¤Pº-Çkï-hï-zŸÛm- ¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-ŸÛP-q-hzÞ¾-wôPÅ-±ôºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-fh-ºfz-ºFâG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-DÞ¾-zXôh-¤Dm-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-¸ÛP-ºFâG-ÇÀP-źÛ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-15mP-mÅ-TÛG-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎