Xï-GÝP-fP-q-Ç+Ý-yïP-zhÝm-qºÛ-»P-ÆÛh-FÛ-ºhôm-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2006-09-30
Share

{}ü üÍ-¤hô-„À-ƒP-z=ÛÅ-ºEÛ¾-hGôm-qºÛ-„À-Vïm-IÅ- Xï-GÝP-fP-q-Ç+Ý-yïP-zhÝm-qºÛ-»P-ÆÛh-zôh-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ- 22 Çeï-M¾-z-¿Ë-¾Å-zzÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-Eh-q¼-Tm-HÛ-ZÛm-Í-¤hô-„À-ƒP-z=ÛÅ-ºEÛ¾-hÝ-FÛ-ºhôm-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG M-mG-GÛ-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-GÝP-fP-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-xôGÅ-fh-h¤-iG-fï-GbôGÅ-mm-qô-‚Å-»ôh-q-zôh-hôm-Z¤Å-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- GÝP-fP-Ç+Ý-yïP-iâG-q-ºWÛGÅ-¤ïh-zÇem-qºÛ-hzP-xãG-¤VôG- xÛ-¾ô- 2000 f¤-qºÛ-¾ô¼-hGôPÅ-q-GŸm-hôm-hÝ-GÁïGÅ-q-hP- DôP-mÛ-xÛ-¾ô- 1958 ¾ô¼-M-mG-GÛÅ-¤hô-Çeôh-Ǩh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-ŸïÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-zTßG-GÛÅ- xÛ-¾ô- 1979 z¼-z®ôm-DP-hP-P¾-°ô¾-zNå¼-z;ôh-ºi-¤Ûm-HÛ-mP-zŸÝGÅ-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-Iô¾-ŸÝÅ-XïÅ- GÝP-fP-¼Ûm-qô-VïÅ-Í-¤hô-z=ÛÅ-ºEÛ¾-HÛ-hGôm-q-Z¤Å-GÅô-GmP-Mã-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-fh-xG-¾Å-È-TP-¤P-qô-GmP-z¼-¤-¸h- hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-¾m-¤P-GmP-q-ÅôGÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-È-TP-GÛ-hh-GÝÅ-hP-z¯Û-ºWôG-Vïm-qô-ŸÝ-»Þ¾- ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛ-»P-ÆÛh-GÝP-fP-„Àô-z¸P-hGï-¾ïGÅ-zÇem-qºÛ-¤Dm-Vïm-¤VôG- Í-¤hô-¤²ôh-hGï-¼Þ-xÛ-¾ô- 2002 ¾ô¼-Ç+Ý-ºFâPÅ-ÁÛP- „À-ƒP-z=ÛÅ-ºEÛ¾-HÛ-„À-Vïm-ºW¤-h‚PÅ-zŸïh-q-Ç+Ý-ºyïP-iâG-q-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-XïÅ- Å-GmÅ-M-mG-GÛ-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-ºW¤-h‚PÅ-zŸïh-q-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-q-hï¼-¤ôÅ-¤fÞm-Gbm-ºDï¾-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh GÝP-fP-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-¯h-GTôh-ŸÝ-xôGÅ-fh- VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-hP-OÛG-GŸÛ-ÇePÅ-º²Ûm-‚-¤Dm-HÛ-GÝP-Im-bP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-±m-q-hP-zÇeàm-¤DÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚-hGôÅ-‚ãP-z-hïÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-„À-væ¾-Vï-DG-GÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-GÅô-BôP-fh-¾-»P-ÇePÅ-º²Ûm-fï-GbôGÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤±ôm-fÞz-Mã-»Ûm-q¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།