zôh-¼P-hzP-ÇÀh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-¸z-¢ôP-fïPÅ-hGÝ-q-hï-Çtï¾-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2006-11-30
Share

{}ü üzôh-¼P-hzP-ÇÀh-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-¾ô-GZÛÅ-mP-»ô-¼ôz-hP-M-G¼-mP-zôh-¼P-hzP-GÛ-Vïh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-Çtï¾-mÅ-Iâz-ºƒÅ-GP-®¤-fôz-»ôh-q-hP-ü zôh-¼P-hzP-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zhÝm-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-4mÅ-9z¼-Í-¼ÛºÛ-mP-¸z-¢ôP-fïPÅ-hGÝ-q-hï-Çtï¾-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü hïºÛ-¼ÛP-ÇÀôz-yâG-hP-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-ÅôGÅ-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-GÛ-¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü zôh-¼P-hzP-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-±z-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-P-±ôÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-BïÅ-hP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±P-¤-¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸG-ü »P-zôh-¼P-hzP-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-¤P-±ôGÅ-ºƒï¾-ºfÞh-ºGm-º²Ûm- ;-¾×-¤ïm-^ï-²- mÅ-qï-TÛm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-hï-Çtï¾-z¼-¾ô-GTÛG-¿ËG-®¤-¾Å-¤ïh-q¼-zdïm-h-¼ïÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-hïºÛ-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-fôG-Gô-Çkݼ-hP-Z¤Å-¥ôP-Çtï¾-¼ïÅ-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-hÝÅ-±ôh-ˆÛ-fôG-mÅ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།