ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-fôm-Ç+Ý-ŸzÅ-ÁÛm-²ô-Í-¡ïÅ-M-mG-GŸÝP-¾-xG-ƒÛÅ-ÁÛG-wÞ¾-zü


2006-09-25
Share

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-fôm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-xG-ƒÛÅ-ÁÛG-wÞ¾-zºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hP-M-mG-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z-hï-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-¿Ëôh-¤ïh-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-fôm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-GÛ-xG-ƒÛÅ-hï-»Þ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-z¸ô-±ôP-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- =ô-ÁÛ-ÈÛ-¼ô- mÛ-;ºï- »ÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ¶â-»Û- ¤VôG-»Þ¾-hïºÛ-hzÞÅ-xôGÅ-ŸÛP-Vïm- TP-Á-ŸïÅ-q-mP-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- ¶â-»Û- »ÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-z¸ô-±ôP-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- mÛ-;ºï- ¾-Ç+Ý-ŸzÅ- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-Gô-GmÅ-fôG-ºôÅ-fôm-‚ãP-z-hï¼-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP-Ç+Ý-ŸzÅ- Í-¡ï- ¤VôG-GÛ-xG-ƒÛÅ-hï-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-¤VôG-¾-PïÅ-q¼-hÝ-ºzÞ¾-MãºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- »P-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-qÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-z¸ô-±ôP-„Àôm-Vïm-¤VôG-¾-ZÛ-ÈôP-mP-GŸÝP-Gż-q-ŸÛG-ÇÀïzÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-PºÛ-¼ï-z¼-ZÛ-ÈôP-hP-M-mG-GÛ-»Þ¾-GZÛÅ-;Å-ºƒï¾-z-Gż-q-ŸÛG-º²âGÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-mÛ-VÛ-¼ô- ;ô-ÍÛ-²â-¤×Û- ¤VôG-»Þ¾-HÛ-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-im-dïm-HÛ-¿Ë-DP-hï¼-fïPÅ-¤P-zBôh-q-hïÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-Gmôh-Bôm-zbP-Ç+ô¼-ljh-mÅ-wm-±ßm-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-¾ô-Pô-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-¯-z-mÅ-»G-qô-ŸÛG-‚ãP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།