Ço-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-ÇKô-¤ô-xï-XïÅ-M-G¼-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-zBôh-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-Mãü


2006-09-21
Share

{}ü üM-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-ÇS-¾ô-¤fÞm-IôÅ-‚ãP-q-zŸÛm-M-G¼-ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-hP-zôh-hz¼-Ço-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-ÇKô-¤ô-hPôÅ-ÅÞ-xï-±ï- zôh-mÅ-M-G¼-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-zBôh-¤Dm-VïÅ-Wï-¤P-hÝ-ºIô-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-M-G¼-HÛ-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-ŸÛG-GÛ-ÇSôm-hqG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG M-mG-GÛÅ-zôh-z®m-z¸ÞP-¤-‚Å-GôP-zôh-hP-M-G¼-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-HÛ-zMãh-¾¤-¤P-qô-»ôh-q-mÅ- M-G¼-ºƒÅ-¿YôPÅ-DÞ¾-HÛ-Ço-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hïºÛ-zMãh-±ôP-ºƒï¾-hP-w¼-ºIô-±ß¼-ºôP-‚ïh-qºÛ-zMãh-¾¤-G®ô-zô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- »Ûm-»P-M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-z®m-º²â¾-‚Å-q-hP- hï-zŸÛm-1961¾ô¼-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h¤G-ºFâGÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-‚ãP-XïÅ- ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-44¼ÛP-Ço-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-z;G-Çkô¤-‚Å-bï- ±ôP-¾¤-hïºÛ-zMãh-ºƒï¾-GbàGÅ-¤±¤Å-ºWôG-ÅôP-»ôh-q-¼ïh- Zï-hÝÅ-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-¤fÞm-ºƒï¾-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-ºDô¼-»ÞG-ºôG- hï-ÇS-zôh-hP-M-G¼-GZÛÅ-hz¼-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-±ôP-¾¤-ºGº-ÁÅ-ÇÀ¼-»P-ÇKô-¤ô-xï-MãºÛ-¤fÞm-IôÅ-‚ãP-»ôh-q-zŸÛm- Ço-fôÅ-¾ºÛ-±ôP-¾¤-»P-ÇKô-¤ô-xï-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-bï- Å-GmÅ-ˆÛ-»Þ¾-¤Û-wm-±ßm-hz¼-ºhÛ-¾ô-hPôÅ-ÅÞ-±ôP-¾¤-HÛ-ÇKô-¤ô-xï-»ôh-q-hP- 2011¾ô¼-±ôP-¾¤-hïºÛ-fôG-Mãh-¿km-HÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-ºIâ¾-Bôh-VôG-qºÛ-ÇKô-¤ô-»P-xï-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།