ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-lݾ-ym-HÛ-¤±ôm-V-z¸ô-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GbÛP-¤Û-ÆÛh-q-¤-¼ïhü


2007.06.24

{}ü üD-ÇSôm-xÛ-¹- 5 qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-mP-lݾ-ym-HÛ-mÝÅ-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-¿eï-GmÅ-ÁÛG-º²âGÅ-Mã¼-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-GŸÝP-GÛÅ- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-¼ôGÅ-wm-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-Ç+zÅ-hï¼-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-zºÛ-fh- M¾-Dz-ˆÛ-Vï-¤fôP-È-TP-h¤º-qô-»Ûm-qºÛ-D¼- lݾ-ym-HÛ-mÝÅ-qºÛ-fh-¾-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-»G-hP- z¿e-dôGÅ-‚ïh-MãºÛ-Oô¤-GŸÛ-ÅôGÅ- ¯-z-mÅ-¤ïh-qºÛ-hzP-GÛÅ- ºz¼-¤-ºi-zºÛ-M¾-Dz-¾-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-fh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-vôh-q-mÛ- ºôÅ-ÁÛP-º±¤Å-qºÛ-zŤ-„Àô-ŸÛG-¯-z-mÅ-¤-¼ïh-TïÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hïºÛ-fh-hïP-Ç+zÅ-ÅÛP-G-qÞ¼-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-JÀïP-zÇeïGÅ-ˆÛ-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôºÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-ÅÞ- ¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¤Iôm-zhG- ÅÛP-G-qÞ¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-¾-±ôGÅ-zT¼-z-ŸÛG-GÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-h-¿eºÛ-ºV¼-M¾-Dz-ˆÛ-mP-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-h;º-½‰ôG-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-¾-Eh-GÅôÅ-‚Å-fôG-h;º-½‰ôG-hï-hG-Åï¾-Mã¼-M¾-D-¾ôm-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-q-ÅôP-®P- ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-lݾ-ym-HÛ-¤±ôm-V-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-z¸ÞP-Çeï- ºV¼-GŸÛ-hï-zŸÛm-GbÛP-¤Û-ÆÛh-q-¤-¼ïh-TïÅ-ÅÛP-G-qÞ¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- WôX-»ô×Å- D-Å-z;º-¾m-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- ¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-h-z¼-z¸P-z®ôm-ºôG-bà-¤Þ-¤fÞh-zŸG-q-ÅôGÅ- ºz¼-¤ºÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-‚Å-qºÛ-ZïÅ-q¼- Í-¤Û-¼Û-;-hP- »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-HÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-fôG-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-hP-z;¾-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-Å-ºôG-GÛ-lô-Çoݤ-ÅôGÅ-ˆÛ-mÝÅ-q¼-h¤ÛGÅ-bï-M-mG-hP- M-G¼- ÍÞ-¼Þ-ÅÞ- fï-¾ïm^-zTÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-Fô¤-¼ºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤-¯-Eôm-Vïm-z®ßGÅ-bï- »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z;¾-zºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-q¼-mÝÅ-ÁÝGÅ-hï-®¤-¤ïh-q-z¸ô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎