Ço-fôh-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-ÇKô-xï-GmP-Mã¼-hÝÅ-ºHP-GmP-»ôh-qü


2005-09-28
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-hz¼-Ço-fôh-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-ºhÛ-¾ô-ÇKô-xï-GmP-Mã-»P-M-mG-xôGÅ-mÅ-¾¤-hï-ÇKô-xï-GmP-Mã¼-I-OÛG-¤ïh-ÇezÅ-ºV¼-¾ôºÛ-mP-ÇKô-xï-GmP-Mã¼-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-ºƒÅ-¿YôPÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q- Ç~Û-Ç~Û-GÝ-¼ÞP- »ÛÅ-P-±ô¼-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-M-mG-xôGÅ-ˆÛ-Å-DÞPÅ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-º²âGÅ-zCæm-DG-Gż-MG-¸Ûm-¤ïh-ÇezÅ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-ºhÛ-¾ô-Å-¤±¤Å-hz¼-HÛ-±ôP-hï-ºGô-º²âGÅ-GmP-fÞz-fzÅ-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-HÛ-±ôP-ºƒï¾-hï-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹- 3 hP- 4 qºÛ-mP-¤-GbôGÅ-GmP-fÞz-Mã-¤Ûm-q-hP-m¤-hÝÅ-hïºÛ-Ç+zÅ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-GPÅ-Mz-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hï¼-h¿eºÛ-ºV¼-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-h¤ÛGÅ-zž-GP-»P-GÅÞP-¤ïh-q-¼ïh- »P-ºƒÅ-¿YôPÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-z¸ô-I-DG-fôG-zbP-º²Ûm-GmP-¤Dm-uÛ-Ez-q- Å×-¤m- q¼-Ål- ÅÞºÞ-Ç~- »ÛÅ-M-G¼-PôÅ-mÅ-xôGÅ-wm-±ßm-hz¼-±ôP-ºƒï¾-GmP-MãºÛ-º²âGÅ-zCæm-DG-È-¾¤-Gż-MG-¸Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG G¾-ÆÛh-ºƒÅ-¿YôPÅ-hP-zôh-ˆÛ-Iô-¤ô-Å-DÞ¾-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-±ôP-hï-ºGô-º²âGÅ-GmP-z-»Ûm-m-M-G¼-PôÅ-mÅ-zôh-mP-ŸÛP-¾Å-ˆÛ-ºyâ¾-¼ÛGÅ-hP- ¼Å-V- Vß-±ôh-hP-¿Ë¤-ÅôGÅ-±ôP-zNå¼-hP-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mÅ- GôÅ-Vïm-hP- z¾- G»G-GÛ-¤WâG-¤-ÅôGÅ-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-»ôP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།