Å×ô¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-¤Û-DG-¤W¾-ºyh-GmP-zü


2007.06.18

{}ü üM-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛmÈà-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Å×ô¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- W×-mï²-^ô-mô¶-Åï;- ¤VôG-GÛÅ-hïP-Ç+zÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-ÆÛh-hôm-hP-hq¾-º‚ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-z-M-zBïh-GbôP-fzÅ-ÇÀh-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-qºÛ- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP-DôP-GÛÅ-Çoï-ºFÛh-GmP-zºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤-q-±ô-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Çoï-ºFÛh-GmP-zºÛ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hP-Å×ô¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP- xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¾Å-‚ïh-n¤-qºÛ-hz¼-¿Ëm-º²ô¤Å-hP- JÀïP-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ- Å×ô¾ô-¶ï-mÛ-»-hP-zôh-hz¼-¼ÛG-GŸÝP-hP-µÅ-¾Þh-hP- µÅ-¢ô¼-¾-zdïm-qºÛ-Åô-m¤-ºhïzÅ-¾Å-ˆÛ-±z-bà-Æô¾-Mãm-HÛ-Çeôm-ºƒÅ-ºhïzÅ-Æô¾-hP- »Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-Dï-¾Å-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-wm-±ßm-GZÛÅ-wm-¿km-qºÛ-ºƒï¾-¾¤-GôP-¤fô¼-GbôP-fzÅ-Ç+ô¼-IôÅ-¤fÞm-zŸG-»ôh-q-¼ïh-¾- Ç+zÅ-hï¼-Å×ô¾ô-¶ï-mÛ-»ºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-zCæm-¤Dm-±ôÅ-zôh-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-hPôÅ-z;ôh-JÀôG-z½‰m-ŸÛG-ˆP-z¸ô-zCæm-‚-MãºÛ-fh-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎