M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-GôP-¤fô¼-GbôP-Mã¼-IôÅ-¤ô¾-hGôÅ-¾ÞGÅü


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-mÅ-M-mG-bà-º±¤Å-ºiÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-zŸÛm-q- M-G¼-GŸÝP-º²Ûm- ;ôP-¼ïÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- Åô-mÛ-»- JËm-jËÛ-¤VôG-mÅ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-GôP-¤fô¼-GbôP-Mã¼-xôGÅ-GZÛÅ-wm-±ßm-IôÅ-¤ô¾-¿ËàGÅ-qô-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-mÛ- Íï-ÁÛ-»ºÛ-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¤HôGÅ-±h-¥ã¼-ÁôÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-»Ûm-ŸÛP- M¾-uÛºÛ-fôG-»Þ¾-Iâ-Åô-ÅôºÛ-hzP-ÁÝGÅ-ÇÀïz-fzÅ-ˆÛ-ºIm-zÇkݼ-hP- hï-zŸÛm-¼P-‚ãP-fôm-BïÅ-ˆÛ-Mã-V-hP- mÝÅ-ÁÝGÅ-º‚ãP-DÞPÅ-¤Dô-Oæz-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-ºIm-zÇkݼ-È-TP-Vïm-qô-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- ¿U¤-Åô-mÛ-»-JËm-jËÛÅ- M-mG-mP-GÛ-IGÅ-Vï-z- ÅÛP-ÈÐ- ¤fô-¼Û¤-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-mP-GÛ-IGÅ-ºhï¤-ŸÝÅ-qºÛ-ÇÀôz-¤- 50 ®¤-¾-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-Ç+zÅ- DôP-GÛÅ- P-±ôºÛ-hz¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-wm-±ßm-HÛ-ºƒï¾-¾¤-HÛ-Gmh-hôm-hP- M¾-uÛºÛ-Gmh-hôm-GZÛÅ-;ºÛ-fh-¿e-xôGÅ-¤Û-ºi-z-»ôh-ÆÛh-q-hï-mÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-»Ûm-m-»P- PºÛ-PôÅ-mÅ-P-±ô-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-hP- z;º-zÇkݼ-¿ËàGÅ-qô-‚ïh-q-zMãh-Åï¾-¤Û-fÞz-qºÛ-h;º-½‰ôG-TÛG-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm- ¿U¤-Åô-mÛ-»-JËm-jËÛ- M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºôÅ-hGº-zÅÞºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ- M-mG-hP-M-G¼-hz¼-wm-±ßm-wm-fôGÅ-¿km-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-mÝÅ-q-hïÅ- Íï-ÁÛ-»-hP-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-GmÅ-zzÅ-¾-ºHã¼-z-ºIô-z-ŸÛG-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ¿U¤-Åô-mÛ-»-JËm-jËÛºÛ-M-mG-GÛ-º±¤Å-ºiÛ-ºhÛ-mÛ- ¾ô-XïÅ-¤ºÛ-¾ô-ºGô¼-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-ÅÛPG- M-mG-bà-wïzÅ-MãºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-I-OÛG-GÛ-¾Å-hôm-Vïh-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-zXôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎