ºz¼-¤ºÛ-fôG-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-Vôh-¾-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»Å-Mz-Bô¼-GmP-hGôÅü


2006-12-12
Share

{}ü üÍ-¼Û-z-º‚ô¼-¿km- WôX-Åô-¼ô×ÅÛ- »ÛÅ- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ- ¤»m-¤¼-¼¤-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-fôG-zŸG-qºÛ-IôÅ-Vôh-¾-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-GŸÝP-mÅ-Mz-Bô¼-GmP-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- Ç+Ý-ŸzÅ- Åô-¼×ôÅÛ-»ÛÅ- ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-DP-xÛ-¼ô¾-hÝ-z;º-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ- ¤»m-¤¼-mP-¼P-hzP-º‚ãP-fzÅ-¾-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-GŸÝP-mÅ-xÛ-ºƒï¾-mÝÅ-q-Vï-®¤-zbôm-hGôÅ-Mã¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ- Åô-¼×ôÅÛ- ±ß¼-xôGÅ-ºhÛ¼- º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ-GŸm-±ôÅ-zŤ-±ß¾-WÛ-»ôh-¾-¯-z-mÅ-¤Û-¯ÛÅ-¤Dm- ÁÝGÅ-Aïm-vôh-h;º-zºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-ŸÛG-»ôh-q-hï¼-P-¼P-„Àô-w¤-Vïm-qô-»ôh-¾- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-PÅ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼W-zÞÁ-¤VôG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ- ¤»m-¤¼-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-hÝ-zbP-zŸÛm-q-hP- »Þ¾-hïºÛ-mP-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-HÛ-¾Å-hôm-¤Û-Çtï¾-zºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ-Í-¼ÛºÛ-PôÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤-¯-Gż-º²âGÅ-hP-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-ZïÅ-Vh-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-hï¼-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh-q-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།